คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Architecture KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture,
Khon Kaen University
ที่อยู่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531[1]
คณบดี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
สีประจำคณะ      สีน้ำตาล
สัญลักษณ์ หน่อไม้บนขันหมากเบ็ง
เว็บไซต์ arch.kku.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 20

ประวัติ[แก้]

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้กำหนดนโยบายมุ่งพัฒนาชนบท ทำให้เกิดการขยายตัวทางกายภาพเพิ่มขึ้น โดยได้มีการดำเนินการออกแบบผังเมืองหลักและเมืองรอง 20 แห่ง เป็นโครงการขยายการบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้ดีขึ้นในทางด้านกายภาพ เพื่อสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ดังกล่าว จำเป็นต้องมีบุคลากรทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สำหรับทางด้านวิศวกรรมในขณะนั้น ทางภาครัฐบาลและเอกชนมีบุคลากรเพียงพอต่อการพัฒนาแล้ว แต่ทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นมีน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในขณะนั้นมีสถาปนิกเพียง 33 คน หรือร้อยละ 1.76 ของจำนวนสถาปนิกทั้งประเทศ[2]

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้[3]

1. เพื่อผลิตสถาปนิก ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ และเพิ่มหลักสูตรเน้นหนักในด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปัญหาทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ด้านสถาปัตยกรรมหลัก ด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท ด้านเทคนิคสถาปัตย์ ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตย์ ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการเกษตร และด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการ สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพแก่ภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านการจัดการและจัดหาที่อยู่อาศัยชนบท ให้มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ประชาชนชนบทสามารถช่วยตนเองได้

5. เป็นศูนย์กลางการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรม สัมมนา และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในสาขาสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพแก่ภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งที่ 253/2523 สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ขึ้น และได้นำเสนอร่างโครงการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ฉบับพิเศษ หน้า 7[4]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ "หน่อไม้บนขันหมากเบ็ง" หน่อไม้ หมายถึง การพัฒนาเจริญเติบโตแตกหน่อใหม่อยู่เสมอ ขันหมากเบ็ง หรือ ขันหมากเบญจ์ คือพานพุ่มดอกไม้ที่ใช้เป็นพานพุ่มบูชาในพิธีกรรม แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมอีสาน โดยรวมทั้งหมดแล้วสัญลักษณ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายถึง การเจริญเติบโตงอกงามบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

 • สีประจำคณะ

     สีน้ำตาล

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาควิชาผังเมือง

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)

 • สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (โครงการพิเศษ)

ภาควิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรม

ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม) Bachelor of Architecture (Industrial Design)

 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

- สายวิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

- สายวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

- สายวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

- สายวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (สถ.ม.) Master of Architecture (Industrial Design)

 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

- สายวิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

- สายวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

- สายวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

- สายวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ธิติ เฮงรัศมี 18 กุมภาพันธ์ 2531 - 17 มิถุนายน 2535
2. รองศาสตราจารย์ ธิติ เฮงรัศมี 18 มิถุนายน 2535 - 17 มิถุนายน 2539
3. รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ ศีติสาร 18 มิถุนายน 2539 - 17 มิถุนายน 2543
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู พลวัฒน์ 18 มิถุนายน 2543 - 17 มิถุนายน 2547
5. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี 18 มิถุนายน 2547 - 13 กันยายน 2547 (รักษาราชการแทน)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม 14 กันยายน 2547 - 13 กันยายน 2551
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 14 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2555
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 14 กันยายน 2555 - 15 กันยายน 2558
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 16 กันยายน 2558 - 5 ตุลาคม 2558 (ผู้รักษาการแทนคณบดี)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6 ตุลาคม 2558 - 2 กุมภาพัน 2559 (ผู้รักษาการแทนคณบดี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 3 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 93 - 95

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]