คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Architecture,
Khon Kaen University
ชื่อย่อสถ. / ARCH
สถาปนา13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 (36 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
ที่อยู่
สี███ สีน้ำตาล
เว็บไซต์arch.kku.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้กำหนดนโยบายมุ่งพัฒนาชนบท ทำให้เกิดการขยายตัวทางกายภาพเพิ่มขึ้น โดยได้มีการดำเนินการออกแบบผังเมืองหลักและเมืองรอง 20 แห่ง เป็นโครงการขยายการบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้ดีขึ้นในทางด้านกายภาพ เพื่อสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ดังกล่าว จำเป็นต้องมีบุคลากรทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สำหรับทางด้านวิศวกรรมในขณะนั้น ทางภาครัฐบาลและเอกชนมีบุคลากรเพียงพอต่อการพัฒนาแล้ว แต่ทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นมีน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในขณะนั้นมีสถาปนิกเพียง 33 คน หรือร้อยละ 1.76 ของจำนวนสถาปนิกทั้งประเทศ[2]

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้[3]

1. เพื่อผลิตสถาปนิก ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ และเพิ่มหลักสูตรเน้นหนักในด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปัญหาทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ด้านสถาปัตยกรรมหลัก ด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท ด้านเทคนิคสถาปัตย์ ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตย์ ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการเกษตร และด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการ สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพแก่ภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านการจัดการและจัดหาที่อยู่อาศัยชนบท ให้มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ประชาชนชนบทสามารถช่วยตนเองได้

5. เป็นศูนย์กลางการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรม สัมมนา และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในสาขาสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพแก่ภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งที่ 253/2523 สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ขึ้น และได้นำเสนอร่างโครงการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ฉบับพิเศษ หน้า 7[4]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ "หน่อไม้บนขันหมากเบ็ง" หน่อไม้ หมายถึง การพัฒนาเจริญเติบโตแตกหน่อใหม่อยู่เสมอ ขันหมากเบ็ง หรือ ขันหมากเบญจ์ คือพานพุ่มดอกไม้ที่ใช้เป็นพานพุ่มบูชาในพิธีกรรม แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมอีสาน โดยรวมทั้งหมดแล้วสัญลักษณ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายถึง การเจริญเติบโตงอกงามบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

 • สีประจำคณะ

  สีน้ำตาล

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาสถาปัตยกรรม
 • ภาควิชาผังเมือง
 • ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 • ภาควิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรม
 • ภาควิชาการออกแบบ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบ
  • สายวิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
  • สายวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • สายวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • สายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สายวิชาออกแบบภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)

 • สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต (อบ.ม.)

 • สาขาวิชาการออกแบบ
  • สายวิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
  • สายวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • สายวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • สายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สายวิชาออกแบบภายใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
 • สาขาวิจัยบูรณาการ เพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ธิติ เฮงรัศมี 18 กุมภาพันธ์ 2531 - 17 มิถุนายน 2535
2. รองศาสตราจารย์ ธิติ เฮงรัศมี 18 มิถุนายน 2535 - 17 มิถุนายน 2539
3. รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ ศีติสาร 18 มิถุนายน 2539 - 17 มิถุนายน 2543
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู พลวัฒน์ 18 มิถุนายน 2543 - 17 มิถุนายน 2547
5. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี 18 มิถุนายน 2547 - 13 กันยายน 2547 (รักษาราชการแทน)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม 14 กันยายน 2547 - 13 กันยายน 2551
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 14 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2555
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 14 กันยายน 2555 - 15 กันยายน 2558
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 16 กันยายน 2558 - 5 ตุลาคม 2558 (ผู้รักษาการแทนคณบดี)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6 ตุลาคม 2558 - 2 กุมภาพัน 2559 (ผู้รักษาการแทนคณบดี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 3 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 93 - 95

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]