คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU logo.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering at Si Racha
Kasetsart University
ที่อยู่199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วันก่อตั้ง15 มีนาคม พ.ศ. 2542
คณบดีรศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
สีประจำคณะ     สีเลือดหมู
เว็บไซต์www.eng.src.ku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 3 คณะที่จัดตั้งในระยะเริ่มแรกของวิทยาเขตศรีราชา[1]

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)[1] ต่อมาปี พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติเปลียนชื่อเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา"

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีนับตั้งแต่เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยชัย จีระชน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]