คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering at Sriracha,
Kasetsart University
ตราพระพิรุณทรงนาค
ตราประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ชื่อย่อวศ.ศรช.
สถาปนาสถานีวิจัยและสถานที่ฝึกงาน พ.ศ. 2498
สถานีฝึกนิสิตเกษตรศรีราชา พ.ศ. 2509
สถานีวิจัยศรีราชา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2521

วิทยาลัยชุมชนศรีราชา พ.ศ. 2536
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 (27 ปี 279 วัน)


จัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (24 ปี 115 วัน)
คณบดีรศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
ที่อยู่
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สี███ สีเลือดหมู [1]
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์www.eng.src.ku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 3 คณะที่จัดตั้งในระยะเริ่มแรกของวิทยาเขตศรีราชา[2]

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง [3]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ)
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีนับตั้งแต่เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยชัย จีระชน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. "ประวัติความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-16. สืบค้นเมื่อ 2010-06-03.
 3. ประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เก็บถาวร 2020-05-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อวันที่่ 30 กรกฎาคม 2566

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]