คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Education
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
สถาปนาพ.ศ. 2457
(109 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
สี  (สีฟ้า)
เว็บไซต์http://www.edu.nrru.ac.th

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2457 ถือเป็นคณะแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2457 ก่อตั้งที่โรงเรียนตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา
 • ปี พ.ศ. 2461 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนต่ออีก 2 ปี สำเร็จ เพื่อจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูลสามัญ (ป.)
 • ปี พ.ศ. 2511 เริ่มผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษานอกเวลา
 • ปี พ.ศ. 2515 เริ่มผลิตครูระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนอกเวลา
 • ปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตร 2 ปี
 • 15 กุมภาพันธ์ 2518 หมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นเป็น คณะวิชาครุศาสตร์ และได้ขยายการผลิตครู ระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสตร 2 ปีและ 4 ปี
 • 24 มกราคม 2538 เปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
 • สาขาวิชาชีพครู
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (แขนงวิชาดนตรีไทย)
 • สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก)
 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโดยย่อของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
 2. "หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".