คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Engkmutnb2222.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ที่อยู่1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้งพ.ศ. 2507 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2507)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ(เทคนิคไทย-เยอรมัน)
พ.ศ. 2514
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีรศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
สีประจำคณะ     สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์http://www.eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2507 ในชื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ(เทคนิคไทย-เยอรมัน)ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้เปลี่ยนฐานะมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิมคือ "โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ" ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัด กองโรงเรียนพาณิชย์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ที่ถนนประชาราษฎ์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะ
 • พ.ศ. 2510 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) เป็นหลักสูตรต่อมา
 • พ.ศ. 2521 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต(เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตในเวลาต่อมา)
 • พ.ศ. 2522 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมา)
 • พ.ศ. 2426 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง(เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธาในเวลาต่อมา)
 • พ.ศ. 2527 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
 • พ.ศ. 2529 ร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมันจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • พ.ศ. 2536 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • พ.ศ. 2542 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

ในปัจจุบันคณะฯได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยผ่านกระบวนการสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผ่านการสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.) ในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการรับนักศึกษาโควต้าและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆเช่น ด้านหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาก็จะมีสาขาวิชาที่ต่อเนื่องสูงขึ้นไปจากระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการเสริมสร้างงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2522
2. รศ.ดร. สุธี อักษรกิตติ์ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2533
3. รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร พ.ศ. 2533- พ.ศ. 2541
4. รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
5. รศ.ดร. ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
6. รศ.ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
7. รศ. ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับต่างประเทศมาตลอด อาทิ ความร่วมมือรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาตั้งแต่ปี 2524 และปี 2527 คณะฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเยอรมันโดยการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปในการพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการในปี 2532 คณะฯ ได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสันดาปในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและในปลายปี 2534 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและวิจัยในฝรั่งเศสก็ได้เริ่มขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสต์ร์ก็ยังมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา

การประกันคุณภาพ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนทั้งเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) และของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผ่านการตรวจประเมิน

ภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็น 1 ใน 8 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เรียงลำดับตามการก่อตั้งดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถือว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในระดับสากล โดยมีภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีอาคารต่างๆ ดังนี้

 • อาคาร 81

สำนักงานคณะบดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องบรรยายรวม

 • อาคาร 82

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

 • อาคาร 83

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

 • อาคาร 84

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 • อาคาร 85

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • อาคาร 86

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

 • อาคาร 88

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ห้องบรรยายรวม

 • อาคาร 89

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ห้องบรรยายรวม

ศูนย์วิจัย[แก้]

 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง(RACE)
 • ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย(WIRC)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม(DMIE)
 • ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์(PRC)
 • ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและควบคุมการตรวจวัด-พิสูจน์
 • ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน
 • ศูนย์วิจัยการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม
 • ศูนย์วิจัยการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณทดสอบขั้นสูง
 • ศูนย์วัสดุเชิงนิเวศน์และเทคโนโลยีสะอาด
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา
 • ศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ศูนย์นวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์
 • ศูนย์วิจัยการวิจัยดำเนินงานและการจัดการเชิงวิศวกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′13″N 100°31′59″E / 13.73694°N 100.53306°E / 13.73694; 100.53306