คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Engkmutnb2222.png
สถาปนาพ.ศ. 2507 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2507)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ(เทคนิคไทย-เยอรมัน)
พ.ศ. 2514
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีรศ.ดร. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
ที่อยู่
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สี     สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์http://www.eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2507 ในชื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ(เทคนิคไทย-เยอรมัน)ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้เปลี่ยนฐานะมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิมคือ "โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ" ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัด กองโรงเรียนพาณิชย์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ที่ถนนประชาราษฎ์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะ
 • พ.ศ. 2510 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) เป็นหลักสูตรต่อมา
 • พ.ศ. 2521 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต(เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตในเวลาต่อมา)
 • พ.ศ. 2522 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมา)
 • พ.ศ. 2526 จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง(เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธาในเวลาต่อมา)
 • พ.ศ. 2527 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
 • พ.ศ. 2529 ร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมันจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • พ.ศ. 2536 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • พ.ศ. 2542 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

ในปัจจุบันคณะฯได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยผ่านกระบวนการสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผ่านการสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.) ในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการรับนักศึกษาโควต้าและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆเช่น ด้านหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาก็จะมีสาขาวิชาที่ต่อเนื่องสูงขึ้นไปจากระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการเสริมสร้างงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2522
2. รศ.ดร. สุธี อักษรกิตติ์ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2533
3. รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร พ.ศ. 2533- พ.ศ. 2541
4. รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
5. รศ.ดร. ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
6. รศ.ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
7. รศ. ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2565
8. รศ. ดร. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็น 1 ใน 8 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เรียงลำดับตามการก่อตั้งดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถือว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในระดับสากล โดยมีภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี[ลิงก์เสีย] วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ เก็บถาวร 2016-12-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ เก็บถาวร 2014-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เก็บถาวร 2010-04-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีอาคารต่างๆ ดังนี้

 • อาคาร 81

สำนักงานคณะบดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องบรรยายรวม

 • อาคาร 82

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

 • อาคาร 83

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

 • อาคาร 84

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 • อาคาร 85

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • อาคาร 86

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

 • อาคาร 88

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ห้องบรรยายรวม

 • อาคาร 89

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ห้องบรรยายรวม

ศูนย์วิจัย[แก้]

 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง(RACE)
 • ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย(WIRC)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม(DMIE)
 • ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์(PRC)
 • ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและควบคุมการตรวจวัด-พิสูจน์
 • ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน
 • ศูนย์วิจัยการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม
 • ศูนย์วิจัยการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณทดสอบขั้นสูง
 • ศูนย์วัสดุเชิงนิเวศน์และเทคโนโลยีสะอาด
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา
 • ศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ศูนย์นวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์
 • ศูนย์วิจัยการวิจัยดำเนินงานและการจัดการเชิงวิศวกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′48″E / 13.82194°N 100.51333°E / 13.82194; 100.51333