ข้ามไปเนื้อหา

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Accounting
Bangkok University
สถาปนาพ.ศ. 2505
คณบดีดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ถนนกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพหมานคร 10110
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สีสีฟ้า
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์http://account.bu.ac.th/

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นคณะที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย

ประวัติคณะ[แก้]

คณะบัญชีได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2505 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นมีสถาบันที่เปิดสอนทางด้านบัญชีอยู่เพียงไม่กี่แห่งและที่มีเสียงก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันของรัฐ มีผู้สนใจศึกษาทางด้านบัญชีมากแต่ยังขาดสถาบันรองรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิดสอนสาขาวิชาบัญชี โดยตั้งเป็นแผนกเรียกว่า แผนกบัญชี เพื่อสร้างบัณฑิตให้ออกไปทำงานด้านการบัญชีในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ ในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช 2520 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะแผนกบัญชีขึ้นเป็นคณะวิชาบัญชีและเปลี่ยนชื่อเรียกให้สั้นเข้าในปีต่อมาว่า คณะบัญชี ปัจจุบันคณะบัญชีเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรีต่อเนื่อง

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ปริญญาตรีบัญชี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) / Bachelor of Science (B.S.)(Accounting)
ปริญญาตรีบัญชี(ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) / Bachelor of Science (B.S.)(Accounting)

รายนามคณบดีคณะบัญชีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

ระยะเวลาการดำลงตำแหน่ง ผู้ดำรงตำแหน่ง
16 มิถุนายน 2506 - 30 พฤศจิกายน 2517 ศ.พิพัฒน์ โปษยานนท์
1 ธันวาคม 2517 - 4 มิถุนายน 2519 อ.พูนศรี ปิงคลาศัย
5 มิถุนายน 2519 - 21 กันยายน 2520 อ.สุรางค์ ศรีสิงหสงคราม (รักษาการ)
22 กันยายน 2520 - 4 กรกฎาคม 2521 ดร.ธนู กุลชล (รักษาการ)
5 กรกฎาคม 2521 - 9 มกราคม 2525 อ.มัทนา สานติวัตร
10 มกราคม 2525 - 24 กรกฎาคม 2528 อ.นวลเพ็ญ ชัยะเวฬุ
25 กรกฎาคม 2528 - 25 ตุลาคม 2530 ดร.มัทนา สานติวัตร
26 ตุลาคม 2530 - 9 มีนาคม 2533 อ.วันทนา ศรีชัยเพชร
10 มีนาคม 2533 - 9 มีนาคม 2541 อ.ภาวิณี ช้อยสุนิรชร
10 มีนาคม 2541 - ปัจจุบัน ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
  • หมายเหตุ เดิมเรียกว่า หัวหน้าแผนกวิชาการ-บัญชี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2517 ได้ยกฐานะจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา และเปลี่ยนชื่อเรียก ตำแหน่งเป็น หัวหน้าภาควิชาบัญชี ปีพุทธศักราช 2521 ยกฐานะจากหัวหน้าภาควิชาเป็นหัวหน้าคณะวิชา จนถึงปีพุทธศักราช 2523 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อเรียกจากหัวหน้าคณะวิชา เป็นคณบดีคณะบัญชี