คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
[[ไฟล์:]]
ชื่ออังกฤษSchool of Accounting
Bangkok University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ถนนกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพหมานคร 10110 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันก่อตั้งพ.ศ. 2505
คณบดีดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
สีประจําคณะสีฟ้า
สัญลักษณ์เรือสำเภา
เว็บไซต์http://account.bu.ac.th/

คณะบัญชีเป็นคณะที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย


ประวัติคณะ[แก้]

คณะบัญชีได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2505 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นมีสถาบันที่เปิดสอนทางด้านบัญชีอยู่เพียงไม่กี่แห่งและที่มีเสียงก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันของรัฐ มีผู้สนใจศึกษาทางด้านบัญชีมากแต่ยังขาดสถาบันรองรับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิดสอนสาขาวิชาบัญชี โดยตั้งเป็นแผนกเรียกว่า แผนกบัญชี เพื่อสร้างบัณฑิตให้ออกไปทำงานด้านการบัญชีในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ ในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช 2520 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะแผนกบัญชีขึ้นเป็นคณะวิชาบัญชีและเปลี่ยนชื่อเรียกให้สั้นเข้าในปีต่อมาว่า คณะบัญชี ปัจจุบันคณะบัญชีเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรีต่อเนื่อง

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ปริญญาตรีบัญชี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) / Bachelor of Science (B.S.)(Accounting)
ปริญญาตรีบัญชี(ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) / Bachelor of Science (B.S.)(Accounting)


รายนามคณบดีคณะบัญชีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

ระยะเวลาการดำลงตำแหน่ง ผู้ดำรงตำแหน่ง
16 มิถุนายน 2506 - 30 พฤศจิกายน 2517 ศ.พิพัฒน์ โปษยานนท์
1 ธันวาคม 2517 - 4 มิถุนายน 2519 อ.พูนศรี ปิงคลาศัย
5 มิถุนายน 2519 - 21 กันยายน 2520 อ.สุรางค์ ศรีสิงหสงคราม (รักษาการ)
22 กันยายน 2520 - 4 กรกฎาคม 2521 ดร.ธนู กุลชล (รักษาการ)
5 กรกฎาคม 2521 - 9 มกราคม 2525 อ.มัทนา สานติวัตร
10 มกราคม 2525 - 24 กรกฎาคม 2528 อ.นวลเพ็ญ ชัยะเวฬุ
25 กรกฎาคม 2528 - 25 ตุลาคม 2530 ดร.มัทนา สานติวัตร
26 ตุลาคม 2530 - 9 มีนาคม 2533 อ.วันทนา ศรีชัยเพชร
10 มีนาคม 2533 - 9 มีนาคม 2541 อ.ภาวิณี ช้อยสุนิรชร
10 มีนาคม 2541 - ปัจจุบัน ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
  • หมายเหตุ เดิมเรียกว่า หัวหน้าแผนกวิชาการ-บัญชี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2517 ได้ยกฐานะจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา และเปลี่ยนชื่อเรียก ตำแหน่งเป็น หัวหน้าภาควิชาบัญชี ปีพุทธศักราช 2521 ยกฐานะจากหัวหน้าภาควิชาเป็นหัวหน้าคณะวิชา จนถึงปีพุทธศักราช 2523 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อเรียกจากหัวหน้าคณะวิชา เป็นคณบดีคณะบัญชี

แม่แบบ:คณะบัญชีในประเทศไทย