คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มก. แบบเหลี่ยม.jpg
ชื่ออังกฤษKasetsart Business School
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2509 - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 - แยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีดร.ดำรงค์ ศรีพระราม (รักษาการแทนคณบดี)
วารสารวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
(Kasetsart Applied Business Journal)
สีประจําคณะ     สีฟ้าใส
สัญลักษณ์พังงา
เว็บไซต์www.bus.ku.ac.th
เฟซบุ๊กคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart Business School logo with eng name.jpg

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สัญลักษณ์ประจำคณะ คือ พังงา ซึ่งเป็นรูปพวงมาลัยที่ใช้บังคับทิศทางการเดินเรือพานิชย์ โดยสื่อความหมายถึง การนำทางให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่หวังไว้

ประวัติ[แก้]

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชาสหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัชญา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น โดยการจัดอบรมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงเกษตราธิการ ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะสหกรณ์" ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ แผนกวิชาสหกรณ์ แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยอาคารสถานที่เรียนในขณะนั้นอยู่ที่กรมสหกรณ์ท่าเตียน (ท่าราชวรดิฐ)[1][2]

พ.ศ. 2495 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 8 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กสิกรรม สังคมวิทยา นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิชาเบ็ดเตล็ด

ในปี พ.ศ. 2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขาคือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และสาขาบัญชีและธุรกิจ พร้อมทั้งได้ย้ายเข้ามาทำการ ณ เกษตรกลาง บางเขน ทั้งหมด[3]

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 คณะฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" และประกอบด้วย 7 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนกวิชาสหกรณ์ และแผนกวิชาสถิติ[4]

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะบริหารธุรกิจ" เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาบัญชี ภาควิชาการตลาด และภาควิชาการจัดการการผลิต[5]

โดยคณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน[6][7]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะบริหารธุรกิจ

ความร่วมมือ[แก้]

Kasetsart Business School Building
มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตร กับสถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็ว ในด้านของสถาบันการศึกษานั้น คณะบริหารธุรกิจมีความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกา เช่น University of Oregon และ Oregon State University ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยอื่นในภูมิภาคอื่นของโลก เช่น Royal Institute of Technology, The University of Western Australia, Murdoch University ณ นครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
สถาบัน/องค์กร
คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาทางด้าน บริหารธุรกิจของ ประเทศ องค์กรเหล่านี้ ประกอบด้วย เครือซีเมนต์ไทย กลุ่มโอสถสภา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • นับแต่คณะบริหารธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้
ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ วินิจ วีรยางกูร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
2. รองศาสตราจารย์ อรสา อร่ามรัตน์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy; B.Acc.) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์ (M.A. Applied Finance) ว่ามีความทันสมัยตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard: IES) จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

สถาบันภายในประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
สถาบันต่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรอง (accredited) จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 [8] ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกและเป็นสมาคมด้านการบัญชีเพื่อการบริหารระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

ซึ่งการรับรองนี้ส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยกเว้นการสอบ 8 รายวิชา จากทั้งหมด 9 รายวิชา[9] ในการสอบประกาศนียบัตรทางด้านการบัญชีเพื่อการบริหาร (Diploma in Management Accounting) ของ CIMA ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นับเป็นหลักสูตรแรกจากสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้[10]

CFA Institute

และหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (Applied Finance) ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากสถาบันวุฒิบัตรนักวิเคราะห์การเงิน (Chartered Financial Analyst Institute) หรือ CFA ว่าเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge และได้รับการตอบรับจากสถาบัน CFA ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรมพันธมิตรระดับมหาวิทยาลัย หรือ University Affiliation Program (UAP) ด้วย[11]

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

สาขาวิชา อันดับ
QS World University Rankings
by Subject
ปี 2019
Business & Management
Studies
451-500
THE World University Rankings
by Subject
ปี 2021
Business & Economics 601+

ผลการจัดอันดับตามสาขาจาก QS World University Ranking by Subject[12] โดย QS พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business & Management Studies) รายละเอียดดังนี้

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2019

อันดับที่ 451-500 ของโลก

- สาขา Business & Management Studies

(ACADEMIC REPUTATION = 46, CITATIONS PER PAPER = 73, H-INDEX CITATIONS = 57.8, EMPLOYER REPUTATION = 51.9)

นอกจากนี้ผลการจัดอันดับตามสาขาจาก World University Rankings by Subject[13] ซึ่งจัดโดย Times Higher Education (THE) นั้น พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business & Economics) รายละเอียดดังนี้

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2021

อันดับที่ 601+ ของโลก

- สาขา Business & Economics

(OVERALL = 8.5-22.4, CITATIONS = 39.4, INDUSTRY INCOME = 49.0, INTERNATIONAL OUTLOOK = 25.1, RESEARCH = 7.1, TEACHING = 7.0)

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

ตึกคณะบริหารฯ มก.

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖, เล่ม ๖๐, ตอน ๗, ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๓๘
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖, เล่ม ๖๐, ตอน ๔๔, ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๑๒๘๘
 3. ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2020-06-06
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๙, เล่ม ๘๓, ตอน ๒๒, ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๒๓๑
 5. ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2553). ม.ป.ท: .
 6. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-07-28
 7. 70 ปี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2556). ม.ป.ท: .
 8. ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีลงนามข้อตกลง (Memorandum of Agreement) เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 9. CIMA global Exemptions from certain exams in the CIMA Certificate in Business Accounting and CIMA Professional Qualification : Kasetsart University เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 10. CIMA global Exemptions : Kasetsart University, Thailand : Bachelor of Accountancy June 2015 to 2019 Completion เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 11. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หลักสูตรปริญญาโทการเงินของคณะบริหารธุรกิจถูกตอบรับให้เป็นหลักสูตรพันธมิตรของสถาบัน CFA. ข่าวสารและกิจกรรม. เรียกดูวันที่ 2020-11-01
 12. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/business-management-studies. "QS World University Rankings by Subject"
 13. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/subject-ranking/business-and-economics#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "World University Rankings 2021 by subject: business and economics"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′52″N 100°34′15″E / 13.847747°N 100.57084°E / 13.847747; 100.57084