คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มก. แบบเหลี่ยม.jpg
ชื่ออังกฤษKasetsart Business School
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2509 - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 - แยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีผศ.รัชด ชมภูนิช (รักษาการแทนคณบดี)
วารสารวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
(Kasetsart Applied Business Journal)
สีประจำคณะ     สีฟ้าใส
สัญลักษณ์พังงา
เว็บไซต์www.bus.ku.ac.th
เฟซบุ๊กคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สัญลักษณ์ประจำคณะ คือ พังงา ซึ่งเป็นรูปพวงมาลัยที่ใช้บังคับทิศทางการเดินเรือพานิชย์ โดยสื่อความหมายถึง การนำทางให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่หวังไว้

ประวัติ[แก้]

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชาสหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัชญา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น โดยการจัดอบรมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงเกษตราธิการ ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะสหกรณ์" ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ แผนกวิชาสหกรณ์ แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนกวิชานิติศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์"

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 คณะฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ"

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะบริหารธุรกิจ" เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาบัญชี ภาควิชาการตลาด และภาควิชาการจัดการการผลิต

โดยคณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน[1]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะบริหารธุรกิจ

ความร่วมมือ[แก้]

มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตร กับสถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็ว ในด้านของสถาบันการศึกษานั้น คณะบริหารธุรกิจมีความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกา เช่น University of Oregon และ Oregon State University ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยอื่นในภูมิภาคอื่นของโลก เช่น Royal Institute of Technology, The University of Western Australia, Murdoch University ณ นครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
สถาบัน/องค์กร
คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาทางด้าน บริหารธุรกิจของ ประเทศ องค์กรเหล่านี้ ประกอบด้วย เครือซีเมนต์ไทย กลุ่มโอสถสภา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการการผลิต
 • สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • นับแต่คณะบริหารธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้
ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ วินิจ วีรยางกูร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
2. รองศาสตราจารย์ อรสา อร่ามรัตน์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิตว่ามีความทันสมัยตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard: IES) จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

สถาบันภายในประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

สถาบันต่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรอง (accredited) จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 [2] ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกและเป็นสมาคมด้านการบัญชีเพื่อการบริหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ซึ่งการรับรองนี้ส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยกเว้นการสอบ 8 รายวิชา จากทั้งหมด 9 รายวิชา[3] ในการสอบประกาศนียบัตรทางด้านการบัญชีเพื่อการบริหาร (Diploma in Management Accounting) ของ CIMA ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นับเป็นหลักสูตรแรกจากสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้[4]

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

ผลการจัดอันดับตามสาขา จาก QS world university ranking by subject [5] โดย QS พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business & Management Studies) รายละเอียดดังนี้

QS World University Rankings by Subject
ปี 2019
สาขาวิชา อันดับ
Business & Management Studies[6] 451-500

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2019

อันดับที่ 451-500 ของโลก

- สาขา Business & Management Studies


ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

ตึกคณะบริหารฯ มก.

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-07-28
 2. ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีลงนามข้อตกลง (Memorandum of Agreement) เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 3. CIMA global Exemptions from certain exams in the CIMA Certificate in Business Accounting and CIMA Professional Qualification : Kasetsart University เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 4. CIMA global Exemptions : Kasetsart University, Thailand : Bachelor of Accountancy June 2015 to 2019 Completion เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 5. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/business-management-studies. "QS World University Rankings by Subject"
 6. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/business-management-studies. "QS World University Rankings by Subject 2019"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]