คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
175px
ชื่ออังกฤษ Faculty of Science
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2531
คณบดี ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
วารสาร Science Journal Ubon Ratchathani University
สีประจำคณะ สีเหลือง
เว็บไซต์ www.sci.ubu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมี ภาคฟิสิกส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับคณะต่าง ๆ ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการริเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ในนาม ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ดังนั้น จึงถือว่า วันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนามาหาวิทยาลัย และภาควิชาพื้นฐานจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" นับตั้งแต่วันดังกล่าว

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต โตสุโขวศ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ พ.ศ. 2545 - 2548
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ พ.ศ. 2548 - 2557
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ พ.ศ. 2557 - 2560
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ภาควิชา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

การวิจัยและหน่วยวิจัย[แก้]

อื่นๆ[แก้]

 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Olympiad)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาดาราศาสตร์
 • สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ตึกเคมี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]