คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering - Rajamangala University of Technology Rattanakosin
ที่อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2548
คณบดีดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล
วารสารวารสารราชมงคลรัตนโกสินทร์
สีประจําคณะสีเลือดหมู
สัญลักษณ์พระวิษณุกรรม เฟือง
เว็บไซต์[1] [2]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม "คณะวิชาวิศวกรรมโยธาและคณะวิชาสถาปัตยกรรม"สังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2532 จากการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ยุบรวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีผลให้คณะวิชาวิศวกรรมโยธาและคณะวิชาสถาปัตยกรรมปรับเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์"[1] มีการแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีดังต่อไปนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต[แก้]

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่วิทยาเขตศาลายา แบ่งออกเป็น ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และ 5 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา[แก้]

 • หลักสูตรระยะเวลาศึกษา 4 ปี ภาคปกติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุญาตจากหัวหน้าสาขา
  • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • หลักสูตรระยะเวลาศึกษา 3 ปี ยกเว้นรายวิชา ภาคปกติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และ / หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิก (กส.) รับรองหลักสูตร
  • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต[แก้]

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ระยะเวลาศึกษา 4 ปี เปิดทำการสอนที่วิทยาเขตศาลายา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา[แก้]

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุญาตจากหัวหน้าสาขา
 • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]