คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Faculty of Engineering - Rajamangala University of Technology Rattanakosin
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์
ที่อยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารวารสารราชมงคลรัตนโกสินทร์
สีสีเลือดหมู
มาสคอต
พระวิษณุกรรม เฟือง
เว็บไซต์[1] [2]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ในการผลักดันการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม โดยได้จัดตั้งขึ้น ณ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล ตามกฎกระทรวงว่าด้วย “จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีหน่วยงานภายในของคณะ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำที่วิทยาเขตศาลายา และสำนักงานคณะประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล และได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย “จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารงานโดย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาพร  สถานทรัพย์ มีการบริหารงาน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. ศาลายา

2. วิทยาเขตวังไกลกังวล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[แก้]

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา[แก้]

 • หลักสูตรระยะเวลาศึกษา 4 ปี ภาคปกติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุญาตจากหัวหน้าสาขา
  • เป็นผู้ได้ทำการสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • หลักสูตรระยะเวลาศึกษา 4 ปี เทียบโอนรายวิชา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]