คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Isan
สถาปนาพ.ศ. 2549
คณบดีปริญ นาชัยสิทธิ์
ที่อยู่
เลขที่ 150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วารสารวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
สี██ สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เว็บไซต์www.eng.rmuti.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Faculty of Engineering,Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน3 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกรแล้ว

ประวัติคณะ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นคณะที่มีประวัติมายาวนานเริ่มจากการเป็น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น(เป็นคนละแห่งกับวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นในปัจุบัน) เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2542 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภายใต้การกำกับ ดูแลหลักสูตรโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถูกจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่ง สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หลักสูตร[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]