ข้ามไปเนื้อหา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาปนา7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
คณบดีรศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
ที่อยู่
เว็บไซต์libarts.stou.ac.th/

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เป็นสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ

[แก้]

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ยึดหลักการการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มความรู้แก่ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการด้านวิชาการอันหลากหลายของบุคคลและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 12 สาขาวิชา เพื่อให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีหลักการว่า บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตของสาขาวิชาใด พึงมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเข้าใจสังคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถดำรงตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ และความเป็นอยู่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สาขาวิชาศิลปศาสตร์รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ด้านภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ไทยศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ยังได้เปิดสอนชุดวิชาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่สาขาวิชาอื่น และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักการให้การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน

[แก้]
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร (ป.)[2]
 • วิชาศึกษาทั่วไป
 • วิชางานสารสนเทศ (ทั่วไป)
 • วิชางานสารสนเทศ (สำนักงาน)
 • วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การโรงแรม)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (งานสำนักงาน)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ช่าง)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การเกษตร)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู)
 • วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)[2]
 • แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต​ (ศศ.ม.)[3]
 • แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)[4]
 • แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

อ้างอิง

[แก้]
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-18. สืบค้นเมื่อ 2017-05-06.
 2. 2.0 2.1 "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-17. สืบค้นเมื่อ 2017-05-06.
 3. http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_60/art_60.asp
 4. http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_60/art_60.asp

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]
 • เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช