คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Business School
สถาปนาพ.ศ. 2509
คณบดีรศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
ที่อยู่
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วารสารNIDA MBA
สี███ สีแดง
เว็บไซต์mba.nida.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อังกฤษ: NIDA Business School) เป็นหนึ่งในสี่คณะที่ก่อตั้งพร้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ในปี 2509 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจ (Business School) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย[1]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เมื่อราว พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ชาวอเมริกัน ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และในที่สุดได้มีการจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล โดยให้ตั้ง “สถาบันพัฒนาการบริหาร” (Graduate Institute of Development Administration - GIDA) ขึ้น ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือ “พระองค์วรรณ” (พระนามเดิมคือหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้ง

ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ดร.อำนวย วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีแนวคิดที่จะดำเนินการสร้างบัณฑิตวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินการแบบเดียวกับ Business School ในสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นการสอนให้เป็นผู้บริหารโดยตรง แทนการสอนให้ไปทำงานตามวิชาชีพบัญชี (Accountancy) หรือการพาณิชย์ (Commerce) แบบดั้งเดิมที่เคยได้มีการก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมาแล้วในอดีต การก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ “NIDA Business School” จึงถือได้ว่าเป็นการริเริ่มดำเนินการเปิดสอนปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA - Master of Business Administration) เป็นแห่งแรกของประเทศ และเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งนิด้า

ช่วงระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งคณะได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื่องจากคณาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการประสานมาตามความช่วยเหลือของมูลนิธิฟอร์ด [2]


อาคารนวมินทราธิราช

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “NIDA Business School” ได้รับการยอมรับเสมอมาว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของไทย และได้ผลิตนักบริหารหรือผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงธุรกิจเป็นจำนวนมากให้จบการศึกษาจากคณะออกไปเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นผู้บริหารแถวหน้าอยู่ในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ทั้งในภาคการเงินการลงทุน การธนาคาร ภาคการผลิต หรือในภาคบริการต่างๆ

คณะยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) และมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้คณะยังได้มีข้อตกลงความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาธุรกิจชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น Wharton School[3] มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, Kelly School of Business[4] มหาวิทยาลัยอินเดียนา, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด[5] หรือกับ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์[6] เป็นต้น

ในปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การประกันคุณภาพ[แก้]

NIDA Business School ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB[7] ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สำหรับในประเทศไทย มีอยู่เพียง 4 แห่งที่ได้รับการรับรอง AACSB คือ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า, สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [8] โดยที่คณะบริหารธุรกิจ นิด้า นับเป็นแห่งแรกของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เป็นภาษาไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว

สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการรับรองด้วยคะแนนสูงสุดในประเทศ จาก สมอ สมศ และ กพร [9] [10] โดยคณะบริหารธุรกิจมีคะแนนการประกันคุณภาพเป็นอันดับที่ 1 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)[แก้]


NIDA Business School

ระดับปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Ph.D. and DBA)[แก้]


ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ลำดับ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท 26 ธ.ค.2511 - 12 มี.ค. 2512, 19 ม.ค. 2514 - 6 ส.ค. 2518
2 รศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล 7 ส.ค. 2518 - 22 ธ.ค. 2520
3 รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล 27 มี.ค. 2521 - 1 มี.ค. 2522
4 ผศ.ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล (รักษาราชการ) 2 มี.ค. 2522 - 3 มิ.ย. 2522
5 ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ 4 มิ.ย.2522 - 13 ม.ค. 2523
6 รศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล (รักษาราชการ) 14 ม.ค. 2523 - 31 ก.ค. 2523
7 รศ.ดร.อัศวิน จินตกานนท์ 1 ส.ค. 2523 - 29 ม.ค. 2524, 30 ม.ค. 2524 - 15 มี.ค. 2525
8 รศ.ดร.วีรศักดิ์ สุขอานารักษ์ 7 เม.ย. 2525 - 6 เม.ย. 2527
9 รศ.ดร.นิกร วัฒนพนม 7 เม.ย. 2527 - 1 เม.ย. 2528, 13 มี.ค. 2535 - 12 มี.ค. 2537, 13 มี.ค. 2537 - 1 มี.ค. 2538
10 รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 18 เม.ย. 2528 - 17 เม.ย. 2530, 18 เม.ย. 2530 - 17 เม.ย. 2532
11 รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ 18 เม.ย. 2532 - 1 ธ.ค. 2532, 27 มิ.ย. 2538 - 26 มิ.ย. 2541
12 รศ.ดร.สิงหา เจียมศิริ 13 มี.ค. 2533 - 12 มี.ค. 2535
13 รศ.วัฒนา ณ ระนอง 27 มิ.ย. 2541 - 26 มิ.ย. 2544
14 อ.ดร.ถกล นันธิราภากร 27 มิ.ย. 2544 - 26 มิ.ย. 2547, 27 มิ.ย. 2547 - 30 ก.ย. 2548
15 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 1 ต.ค. 2548 - 12 มี.ค. 2550
16 รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 4 เม.ย. 2550 - 3 เม.ย. 2553
17 รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ 4 เม.ย. 2553 - 3 เม.ย 2556
18 ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 4 เม.ย 2556 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจจนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบุคลากรที่เป็นผู้บริหารชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เผยแพร่แนวคิด การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (value investing) คนแรกในประเทศไทย

รายนามอดีตคณาจารย์[แก้]

อดีตคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจที่ทำงานและสร้างชื่อเสียง อาทิเช่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.nida.ac.th
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-09-08. สืบค้นเมื่อ 2021-09-07.
  3. NIDA-Wharton Executive Leadership Program[1]
  4. Sub-agreementhttps://global.iu.edu/partnerships/registry/282
  5. https://nida.ac.th/university-innovation-fellows/
  6. https://mba.nida.ac.th/en/cec/project/detail/20181116090639
  7. http://www.aacsb.edu
  8. http://www.aacsb.edu/accreditation/accreditedmembers.asp
  9. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-28. สืบค้นเมื่อ 2021-09-07.
  10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-30. สืบค้นเมื่อ 2013-11-03.