คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Humanities and Social Science
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัย
สถาปนา29 สิงหาคม 2518
(48 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
ที่อยู่
สี  (สีชมพู)
เว็บไซต์https://human.nrru.ac.th

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวีนที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • วันที่ 29 สิงหาคม 2518 ยกฐานะวิทยาลัยครู เป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงจัดตั้งเป็น คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
 • พ.ศ. 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 • เดือนสิงหาคม 2541 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการภายในคณะ จากการบริหารแบบภาควิชาไปเป็นแบบโปรแกรมวิชา
 • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชา

 • วิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านสังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครองภาครัฐและเอกชน


อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
 2. "หลักสูตรของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".