คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities and Social Science
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันก่อตั้ง29 สิงหาคม 2518
(46 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
สีประจําคณะ     (สีชมพู)
เว็บไซต์https://human.nrru.ac.th

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวีนที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • วันที่ 29 สิงหาคม 2518 ยกฐานะวิทยาลัยครู เป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงจัดตั้งเป็น คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
 • พ.ศ. 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 • เดือนสิงหาคม 2541 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการภายในคณะ จากการบริหารแบบภาควิชาไปเป็นแบบโปรแกรมวิชา
 • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชา

 • วิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านสังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครองภาครัฐและเอกชน


อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
 2. "หลักสูตรของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".