คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Law
Ubon Ratchathani University
คติพจน์คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม
สถาปนา31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (19 ปี)
คณบดีดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี
ที่อยู่
85 ถนนสถลมาร์ค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สี███ ดำ
มาสคอต
คันชั่ง(ตราชู)
เว็บไซต์www.law.ubu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะที่เปิดสอนทางด้านวิชาการทางกฎหมายแห่งแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสในการศึกษาทางด้านกฎหมายได้อย่างรอบด้านและหลักสูตรได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วจากเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ

ประวัติ[แก้]

ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดสอนสาขานิติศาสตร์ขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มเปิดภาคการศึกษาครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 (ซึ่งต่อมาได้กำหนดให้เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์) ต่อมาได้เปิดสอนสาขารัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้จัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ปีการศึกษา 2549 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ คณะจึงได้ใช้ชื่อเป็นคณะนิติศาสตร์ ดังเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งส่วนงานภายในคณะเป็น 3 ส่วน คือ (1) สำนักงานเลขานุการคณะ (2) สาขาวิชานิติศาสตร์ (3) ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยในสาขาวิชานิติศาสตร์ได้แบ่งเป็นหมวดวิชาการศึกษาออกเป็น 4 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

  • หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
  • หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
  • หมวดวิชากฎหมายมหาชน
  • หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการและกฎหมายระหว่างประเทศ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

-

-

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์[แก้]

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้

รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. นายสมบัติ วอทอง พ.ศ. 2548-2549
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. นายสมบัติ วอทอง พ.ศ. 2549-2551
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ พ.ศ. 2551-2556
4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป พ.ศ. 2556-2564
5. ดร.นิติลักษณฺ์ แก้วจันดี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน