คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
logoubu
คำขวัญ คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม
ชื่ออังกฤษ Faculty of Law
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณบดี นายขรรค์เพชร ชายทวีป
สีประจำคณะ ดำ
สัญลักษณ์ คันชั่ง(ตราชู)
เว็บไซต์ www.law.ubu.ac.th
    

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะที่เปิดสอนทางด้านวิชาการทางกฎหมายแห่งแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต และจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสในการศึกษาทางด้านกฎหมายได้อย่างรอบด้านและหลักสูตรได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วจากเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ

ประวัติ[แก้]

ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดสอนสาขานิติศาสตร์ขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อมาได้เปิดสอนสาขารัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้จัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ปีการศึกษา 2549 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ คณะจึงได้ใช้ชื่อเป็นคณะนิติศาสตร์ ดังเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งหมวดวิชาการศึกษาออกเป็น 5 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

 • หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
 • หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
 • หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
 • หมวดวิชากฎหมายมหาชน
 • หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์[แก้]

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้

รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. นายสมบัติ วอทอง พ.ศ. 2548-2549
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. นายสมบัติ วอทอง พ.ศ. 2549-2551
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ พ.ศ. 2551-2556
4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ผลงานนักศึกษา[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน ณ ศาลแรงงานกลาง เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559
 • รางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุธรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (PSU Moot Court Academy 2017) หรือการแข่งขันศาลจำลอง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน[แก้]

 • นายประภัย ริทัศน์โส สอบได้คะแนนสูงสุดอับดับที่ 1 ความรู้เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 63 กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของสำนักฝึกอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นายชาติชาย เมาลีชาติ สามารถสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ลำดับที่ 7 ของประเทศ ในสมัยที่ 65 ดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นายเสรี สีหลิ่ง สามารถสอบบรรจุตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยสำนักงานอัยการสูงสุด
 • นายเอกรัฐ มิ่งไธสง สามารถสอบบรรจุตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยสำนักงานอัยการสูงสุด
 • ร้อยตำรวจตรี (หญิง) จิรายุ สุขนา สามารถสอบบรรจุตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยสำนักงานอัยการสูงสุด