คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Pharmaceutical Sciences KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences,
Khon Kaen University
อักษรย่อ
ที่อยู่123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง12 ธันวาคม พ.ศ. 2523 (40 ปี)[1]
คณบดีรศ.ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
วารสารวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
สีประจําคณะ     สีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์โกร่งบดยา, เรซิพี (℞)
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์pharm.kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523–2525) ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 13 เล่ม 92 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2523นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2525 ต่อมาเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบในปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาเภสัชศาสตร์ และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Module) ในปีการศึกษา 2548 มีการขยายและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 80 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และมีตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 29 : 26 : 25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ

 • สีประจำคณะ

     สีเขียวมะกอก

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร/ฝึกอบรมระยะสั้น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สำนักวิชาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

 • สาขาวิชาเภสัชบำบัด

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาพิษวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
 • สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศาสตรี เสาวคนธ์ ตุลาคม 2524 - เมษายน 2526 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ไขแสง โรจน์สถาพร

เมษายน 2526 - 2527 (รักษาการแทนฯ)
2527 - กุมภาพันธ์ 2530

3. เภสัชกรหญิง อาภรณ์ ไชยาคำ มีนาคม 2530 - ธันวาคม 2530 (รักษาการแทนฯ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สุมนต์ สกลไชย

มกราคม 2531 - 2531 (รักษาการแทนฯ)
2531 - 2535
2535 - กุมภาพันธ์ 2539
กุมภาพันธ์ 2543 - กุมภาพันธ์ 2546

5. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

กุมภาพันธ์ 2539 - กุมภาพันธ์ 2543

6. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย กุมภาพันธ์ 2546 - กันยายน 2553
7. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2557
8. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเภสัชศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 169 - 174
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเภสัชศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 81 - 82

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]