ข้ามไปเนื้อหา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University
ชื่อย่อภ. / PS
สถาปนา12 ธันวาคม พ.ศ. 2523 (43 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีผศ.ภก.ดร.นรินทร์ จันทรศรี
ที่อยู่
วารสารวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
สี███ สีเขียวมะกอก
มาสคอต
ถ้วยยาไฮเกีย, โกร่งบดยา, เรซิพี (℞)และเฉลว
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์pharm.kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2523 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523–2525) ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 13 เล่ม 92 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2523นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2525 ต่อมาเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบในปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาเภสัชศาสตร์ และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Module) ในปีการศึกษา 2548 มีการขยายและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 80 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และมีตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 29 : 26 : 25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือตราพระธาตุพนม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า "คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Science, KKU" พร้อมสัญลักษณ์ เรซิพี (℞)

 • สีประจำคณะ

  สีเขียวมะกอก

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ต้นกระถินณรงค์ คือต้นไม้ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
หลักสูตรประกาศนียบัตร/ฝึกอบรมระยะสั้น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

 • สาขาวิชาเภสัชบำบัด

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาพิษวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
 • สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศาสตรี เสาวคนธ์ ตุลาคม 2524 - เมษายน 2526 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ไขแสง โรจน์สถาพร

เมษายน 2526 - 2527 (รักษาการแทนฯ)
2527 - กุมภาพันธ์ 2530

3. เภสัชกรหญิง อาภรณ์ ไชยาคำ มีนาคม 2530 - ธันวาคม 2530 (รักษาการแทนฯ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สุมนต์ สกลไชย

มกราคม 2531 - 2531 (รักษาการแทนฯ)
2531 - 2535
2535 - กุมภาพันธ์ 2539
กุมภาพันธ์ 2543 - กุมภาพันธ์ 2546

5. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

กุมภาพันธ์ 2539 - กุมภาพันธ์ 2543

6. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย กุมภาพันธ์ 2546 - กันยายน 2553
7. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2557
8. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเภสัชศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 169 - 174
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเภสัชศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 81 - 82

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]