คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
Faculty of Hospitality and Tourism, Prince of Songkla University Phuket Campus
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่อย่อกบท. / FHT
สถาปนา26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (15 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
ที่อยู่
เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สี███ สีม่วงแดง
เว็บไซต์http://www.fht.psu.ac.th

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Hospitality and Tourism, Prince of Songkla University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตภูเก็ต ก่อตั้งในปี 2550

ประวัติ[แก้]

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมใช้ชื่อ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นคณะที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) โดยเปลี่ยนชื่อจาก "คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" (หลักสูตรภาษาไทย) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอก การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Business Administration: Hotel Management) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาค ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทำงานในระดับนานาชาติและสามารถได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงได้

เมื่อได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ(จีน) (International Business: China) ในปีการศึกษา 2544 ชื่อคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เปลี่ยนมาเป็นคณะอุตสาหกรรมบริการเพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาใหม่ในสาขาบริการอย่างอื่นนอกจากสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในปี การศึกษา 2546 คณะได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)(Master of Business Administration in Hospitality and Tourism Management) และในปีเดียวกันได้จัดหลักสูตรร่วมกับ College of Human Environment Science, Oklahoma State University, Still water Oklahoma, USA ในระดับปริญญาเอกสาขา วิชา การจัดการโรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว (Ph.D. in Hotel, Restaurant and Tourism Administration) ต่อมาได้เปิดหลักสูตรจีนศึกษา (Chinese Studies) และไทยศึกษา (Thai Studiese) เพิ่มในปี 2547 และ 2548 ตามลำดับ และในปี 2549 ก็ได้แยกสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกเป็นสาขาการจัดการการบริการ และการจัดการการท่องเที่ยว และในปี 2550 ก็ได้หยุดรับสมัครนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้แยกหน่วยงานออกเป็น 2 คณะ คือ คณะวิเทศศึกษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา สำหรับคณะอุตสาหกรรมบริการ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น คณะการบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

  • สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2 ปี)
  • สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (3ปี)

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเทึ่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ผศ. ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

รศ. ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)

ผศ. รอ. นพ. ดร. สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ (พ.ศ. 2552)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]