คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Ealogo RMUTI.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณบดีผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
วารสาร-
สีประจําคณะ     สีแดงเข้ม
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์www.ea.rmuti.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวมคณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาโยธา คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงทำให้เกิดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพ มีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ จัดตั้งเป็นคณะฯ โดยรวมคณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาโยธา คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน มีภารกิจ 4 ด้านคือ 1.งานจัดการศึกษา 2.งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3.งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ของคณะ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

Ealogo RMUTI.png

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการออกแบบของนักศึกษาของคณะ ผู้ออกแบบคือ นางสาวรัตนา ชวนโพธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 เป็นการออกแบบภายใต้แนวความคิด Unity หรือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การรวมเป็นคณะเดียวกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนำสัญลักษณ์เฉพาะที่สื่อถึง 2 คณะ คือ ฟันเฟือง และลูกศร 4 ทิศ มาลดทอนรูปทรงและจัดรวมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียว และแทรกตัวอักษรย่อ EA อันหมายถึง Engineering และ Architecture โทนสีที่เลือกใช้ สีแดงเข้ม เป็นสีประจำคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีขาวและสีเหลือง ใช้สื่อความหมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ของจิตใจ ความมีคุณธรรมของนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรมควบคู่กัน

สาขาวิชาและหน่วยงาน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 13 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กลุ่มช่างอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) กลุ่มสถาปัตยกรรม หลักสูตรปริญญาโท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • ช่างโยธา
 • ช่างโลหะ
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • ช่างยนต์
 • ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • ข่างจักรกลหนัก
 • ช่างกลเกษตร
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมสำรวจ
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร
 • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรมภายในเทคโนโลยีบัณฑิต

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมโยธา (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ/สมทบ)
 • วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร (ปกติ)
 • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (ปกติ)

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

 • การจัดการผังเมือง(เสาร์ – อาทิตย์)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • วิศวกรรมไฟฟ้า (เสาร์ – อาทิตย์)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (เสาร์ – อาทิตย์)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ (เสาร์ – อาทิตย์)
 • วิศวกรรมโยธา (เสาร์ – อาทิตย์)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา พ.ศ. 2550 - 2558
2. รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อาคารเรียนของคณะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

^http://www.ea-rmuti.com/ Archived 2013-08-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]