ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Law,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อนิติฯ มฟล. / LAW MFU / MORE FOR LAW
คติพจน์"สถาบันการศึกษากฎหมายที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล"
สถาปนา23 มกราคม พ.ศ. 2546
(21 ปี 175 วัน)
คณบดีผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
ที่อยู่
วารสาร• วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [1]
เพลงเลือดสีขาวเราชาวนิติศาสตร์
สี  สีขาว
เว็บไซต์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Law, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชานิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตลอดจนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม นิติธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษา และดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ[2]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
3. ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. https://law.mfu.ac.th/law-mfulawsjournal/law-onlinejournal.html
  2. https://law.mfu.ac.th/law-aboutus/law-history.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]