คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่ออังกฤษFaculty of Law,
Khon Kaen University
ที่อยู่123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549[1]
คณบดีผศ.กิตติบดี ใยพูล
สีประจำคณะ     สีทอง
สัญลักษณ์ตราชู
เว็บไซต์law.kku.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Law, Khon Kaen University) เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากแนวคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติอนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษานั้นเป็นต้นมา

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2548 ที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อไป

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยให้ถือว่าวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ และให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

ตราชู

 • สีประจำคณะ

     สีทอง

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ต้นสักทอง

 • คำขวัญประจำคณะ

ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ กิตติบดี ใยพูล (รักษาการ) 6 กรกฎาคม 2549 - 1 มิถุนายน 2554
2. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท (รักษาการ) 1 มิถุนายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554
3. อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ (รักษาการ) 1 ธันวาคม 2554 - 31 มกราคม 2556
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (รักษาการ) 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 มิถุนายน 2556
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1 กรกฎาคม 2556 - 4 มิถุนายน 2557
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล 5 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สโมสรนักศึกษา[แก้]

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาของแต่ละคณะโดยมีภารกิจ 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง ดานการธำรงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสำนึกความภาคภูมิใจใน มหาวิทยาลัยและคณะ ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เป็นองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของนักศึกษาในคณะ มีนายกสโมสรนักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีอุปนายก 2 คน และกรรมการฝ่ายบริหารต่าง ๆ ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีการศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีตราประจำองค์กรเป็นตราชูอันแสดงถึงตราประจำคณะและตัวแทนถึงความยุติธรรม ตราชูมียอดเป็นยอดพระธาตุพนมอันแสดงถึงความเป็นสิริมงคลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องชาวไทยและชาวลาว และแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นลูกพระธาตุพนม ตราชูมีสีทองอันหมายถึงสีประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านล่างมีข้อความว่า "สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ภูชิต เสริมศักดิ์ สำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต จากเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 65 โดยได้คะแนนสูงสุด เป็นอับดับที่ 2 ของรุ่น และสอบไล่ได้คะแนนสูงสุดของรุ่น ในกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ 77 คะแนน และ 81 คะแนน ตามลำดับ และสอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • วสันต์ บุญประจักต์ สอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2558 (ลำดับที่ 6 สนามเล็ก)
 • ณัทเชษฐ์ เหล่าชัย สอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2558 (ลำดับที่ 3 สนามใหญ่)
 • กอบชัย บุญรักษ์ นักศึกษารุ่นที่ 4 สอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559 (สนามใหญ่)
 • จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน (Gwang Ju Prize for Human Rights) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุให้ใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ดูเพิ่มที่ ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549, เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์, ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2549
 2. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]