คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Law KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Law,
Khon Kaen University
ที่อยู่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549[1]
คณบดี ผศ.กิตติบดี ใยพูล
สีประจำคณะ      สีทอง
สัญลักษณ์ ตราชู
เว็บไซต์ law.kku.ac.th
    

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Law, Khon Kaen University) เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากแนวคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติอนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษานั้นเป็นต้นมา

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2548 ที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อไป

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยให้ถือว่าวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ และให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สัญลักษณ์[แก้]

  • สัญลักษณ์ประจำคณะ

ตราชู

  • สีประจำคณะ

     สีทอง

  • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ต้นสักทอง

  • คำขวัญประจำคณะ

ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ.)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ กิตติบดี ใยพูล (รักษาการ) 6 กรกฎาคม 2549 - 1 มิถุนายน 2554
2. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท (รักษาการ) 1 มิถุนายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554
3. อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ (รักษาการ) 1 ธันวาคม 2554 - 31 มกราคม 2556
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (รักษาการ) 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 มิถุนายน 2556
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1 กรกฎาคม 2556 - 4 มิถุนายน 2557
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล 5 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์[แก้]

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาของแต่ละคณะโดยมีภารกิจ 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง ดานการธำรงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสำนึกความภาคภูมิใจใน มหาวิทยาลัยและคณะ ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เป็นองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของนักศึกษาในคณะ มีนายกสโมสรนักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีอุปนายก 2 คน และกรรมการฝ่ายบริหารต่าง ๆ ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีการศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีตราประจำองค์กรเป็นตราชูอันแสดงถึงตราประจำคณะและตัวแทนถึงความยุติธรรม ตราชูมียอดเป็นยอดพระธาตุพนมอันแสดงถึงความเป็นสิริมงคลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องชาวไทยและชาวลาว และแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นลูกพระธาตุพนม ตราชูมีสีทองอันหมายถึงสีประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านล่างมีข้อความว่า "สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[แก้]

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษาในการดำรงตำแหน่ง
1. - (รักษาการ) 2549
2. - 2550
3. นายอัตนัย สายรัตน์ 2551
4. นายภานุพงษ์ ไชยนาพันธุ์ 2552
5. นายแทนรัฐ คุณเงิน 2553
7. นายธนวัฒน์ พยัคฆ์มะเริง 2554
8. นายอาชวิน โคตรแสง 2555
9. นายรณยุทธ ลีโพนทอง 2556
10. นายศัตยา เศียรทอง 2557
11. นายชัชชัย ชำนาญไพร 2558
12. นายภาณุพงศ์ เพชรสุวรรณ 2559
13. นายจักริน วรนาม 2560

หมายเหตุ นามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา และผู้รักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา เป็นชื่อและนามสกุลในขณะดำรงตำแหน่ง

ศิษย์ที่สร้างชื่อเสียง[แก้]

1.นาย ภูชิต เสริมศักดิ์ สำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต จากเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 65 โดยได้คะแนนสูงสุด เป็นอับดับที่ 2 ของรุ่น และสอบไล่ได้คะแนนสูงสุดของรุ่น ในกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ 77 คะแนน และ 81 คะแนน ตามลำดับ

2.นาย วสันต์ บุญประจักต์ สอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2558 (ลำดับที่ 6 สนามเล็ก)

3.นาย ณัทเชษฐ์ เหล่าชัย สอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2558 (ลำดับที่ 3 สนามใหญ่)

4.นาย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน (Gwang Ju Prize for Human Rights) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุให้ใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ดูเพิ่มที่ ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549, เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์, ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2549
  2. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]