คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Law,
Khon Kaen University
ตรานิติ มข.png
ชื่อย่อนต. / LW
สถาปนา6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (16 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีผศ.กิตติบดี ใยพูล
ที่อยู่
สี███ สีทอง
มาสคอต
ตราชู
เว็บไซต์law.kku.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Law, Khon Kaen University) เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากแนวคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติอนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษานั้นเป็นต้นมา

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2548 ที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อไป

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยให้ถือว่าวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ และให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ.)

  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ กิตติบดี ใยพูล (รักษาการ) 6 กรกฎาคม 2549 - 1 มิถุนายน 2554
2. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท (รักษาการ) 1 มิถุนายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554
3. อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ (รักษาการ) 1 ธันวาคม 2554 - 31 มกราคม 2556
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (รักษาการ) 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 มิถุนายน 2556
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1 กรกฎาคม 2556 - 4 มิถุนายน 2557
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล 5 มิถุนายน 2557 - 8 มิถุนายน 2565
7. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ (รักษาการ) 9 มิถุนายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุให้ใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ดูเพิ่มที่ ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549, เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์, ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2549
  2. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]