คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Human building.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Humanities, Chiang Mai University
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2507
คณบดี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม
สีประจำคณะ      สีขาว
สัญลักษณ์ สีหราช
เว็บไซต์ www.human.cmu.ac.th
    

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัย โดยเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นเดียวกับคณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์สังกัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอีกสองคณะ คือคณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนปีแรกมีอาจารย์ 20 คน อาจารย์พิเศษ 2 คน นักศึกษา 77 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน เปิดทำการสอน 282 กระบวนวิชา โดยเปิดสอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) และภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณบดีของคณะท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร . หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย[1]

ภาควิชา[แก้]

ภาควิชามนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
 • สาขาวิชาบ้านและชุมชน
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ภาควิชาภาษาตะวันตก
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาสเปน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาพม่า
 • สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะมนุษศาสตร์เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรและสาขาวิชา ต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • การท่องเที่ยว
 • สารสนเทศศึกษา
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาไทย
 • ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
 • ภาษาอังกฤษ
 • บ้านและชุมชน
 • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 • สารสนเทศศึกษา
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ญี่ปุ่นศึกษา
 • วัฒนธรรมศึกษา
 • ล้านนาศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • จิตวิทยาการปรึกษา

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • ประวัติศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่