คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities, Chiang Mai University
ที่อยู่239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้งพ.ศ. 2507
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
สีประจําคณะ     สีขาว
สัญลักษณ์สีหราช
เว็บไซต์www.human.cmu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีแรกมีอาจารย์ 20 คน อาจารย์พิเศษ 2 คน นักศึกษา 77 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน เปิดทำการสอน 282 กระบวนวิชา โดยเปิดสอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณบดีของคณะท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร . หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย[1]

ภาควิชา[แก้]

ภาควิชาภาษาตะวันตก (Department of Western Languages)[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (Division of French)
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (Division of German)
 • สาขาวิชาภาษาสเปน (Division of Spanish)

ภาควิชาภาษาตะวันออก (Department of Oriental Languages)[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Division of Japanese)
 • สาขาวิชาภาษาจีน (Division of Chinese)
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Division of Burmese)
 • สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี (Division of Pali, Sanskrit, Hindi)
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี (Division of Korean)
 • สาขาวิชาภาษาเวียดนาม (Division of Vietnamese)

ภาควิชาการท่องเที่ยว (Department of Tourism)[แก้]

ภาควิชาจิตวิทยา (Department of Psychology)[แก้]

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Department of Library and Information Science)[แก้]

ภาควิชาประวัติศาสตร์ (Department of History)[แก้]

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (Department of Philosophy)[แก้]

ภาควิชาภาษาไทย (Department of Thai)[แก้]

ภาควิชาภาษาอังกฤษ (Department of English)[แก้]

ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ (Department of Human Relation)[แก้]

 • สาขาวิชาบ้านและชุมชน (Division of Home and Community)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะมนุษศาสตร์เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรและสาขาวิชา ต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ประวัติศาสตร์
 • บ้านและชุมชน
 • การท่องเที่ยว
 • สารสนเทศศึกษา
 • ปรัชญา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีน
 • ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
 • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • จิตวิทยา

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 • สารสนเทศศึกษา
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ญี่ปุ่นศึกษา
 • วัฒนธรรมศึกษา
 • ล้านนาศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • จิตวิทยาการปรึกษา

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Ph.D.)

 • ประวัติศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2512
2. อาจารย์ถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2513
3. ศาสตราจารย์ พันตรี อาคม พัฒิยะ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2517
4. ศาสตราจารย์ แสง จันทร์งาม พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งเรือง บุญโญรส พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
6. รองศาสตราจารย์ รวิ จิรานุกรม พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526
7. ดร.วัฒนะ สุขสมัย พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2542
8. รองศาสตราจารย์ เอมอร ชิตตะโสภณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
10. รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่