คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Humanities, Chiang Mai University
ชื่อย่อมน.
สถาปนา18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
ที่อยู่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สี███ สีขาว
มาสคอต
สีหราช
เว็บไซต์www.human.cmu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Humanities, Chiang Mai University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2507[1] พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีแรกมีอาจารย์ 20 คน อาจารย์พิเศษ 2 คน นักศึกษา 77 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน เปิดทำการสอน 282 กระบวนวิชา โดยเปิดสอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณบดีของคณะท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร . หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย[2]

ภาควิชา[แก้]

ภาควิชาภาษาตะวันตก (Department of Western Languages)[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (Division of French)
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน (Division of German Language and Culture)
 • สาขาวิชาภาษาสเปน (Division of Spanish)

ภาควิชาภาษาตะวันออก (Department of Oriental Languages)[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Division of Japanese Language and Culture)
 • สาขาวิชาภาษาจีน (Division of Chinese)
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Division of Burmese Language and Culture)
 • สาขาวิชาภารตวิทยา (Division of Indology)
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (Division of Korean Language and Culture)
 • สาขาวิชาภาษาเวียดนาม (Division of Vietnamese)

ภาควิชาการท่องเที่ยว (Department of Tourism)[แก้]

ภาควิชาจิตวิทยา (Department of Psychology)[แก้]

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Department of Library and Information Science)[แก้]

ภาควิชาประวัติศาสตร์ (Department of History)[แก้]

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (Department of Philosophy)[แก้]

ภาควิชาภาษาไทย (Department of Thai)[แก้]

ภาควิชาภาษาอังกฤษ (Department of English)[แก้]

ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ (Department of Human Relation)[แก้]

 • สาขาวิชาบ้านและชุมชน (Division of Home and Community)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะมนุษศาสตร์เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรและสาขาวิชา ต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • ภาษาอังกฤษ
 • สารสนเทศศึกษา
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
 • บ้านและชุมชน
 • การท่องเที่ยว
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • เอกภาษาไทย
  • เอกภาษาจีน
  • เอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • เอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
  • เอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
  • เอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
  • เอกประวัติศาสตร์
  • เอกปรัชญา
 • ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • จิตวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 • สารสนเทศศึกษา
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ญี่ปุ่นศึกษา
 • วัฒนธรรมศึกษา
 • ล้านนาศึกษา
 • ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • จิตวิทยาการปรึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • ประวัติศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง

1. ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2512
2. อาจารย์ถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2513
3. ศาสตราจารย์ พันตรี อาคม พัฒิยะ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2517
4. ศาสตราจารย์ แสง จันทร์งาม พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งเรือง บุญโญรส พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
6. รองศาสตราจารย์ รวิ จิรานุกรม พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526
7. ดร.วัฒนะ สุขสมัย พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2542
8. รองศาสตราจารย์ เอมอร ชิตตะโสภณ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
10. รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 [3]
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 [4]
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [5] [6]

ทำเนียบองค์การนักศึกษา[แก้]

สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์[แก้]

ทำเนียบสภานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา รายนามสภานักศึกษา

2551 จินตนา ทัพวัน
อรุณี มานะการ
2552 อรทัย กฤชไพริน
นาถคณา คุณาสวัสดิ์
2553 นาถคณา คุณาสวัสดิ์
ธนิตา ทิวงศ์ษา
2554 รอข้อมูลเพิ่มเติม
2555 สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ
ณัฏฐา แพสุวรรณ์
2556 ฤทธิชัย บุญส่งศักดิ์
อรชุดา แสงเขียว
2557 นพดล ทับพิลา
พรภวิษย์ ดีใจ
2558 ทฤฒมน ฉิมนวน
บุษยา ใจมา
2559 ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์
วงศธร สุรกิจ
2560 ชวิศ อินเทพ
จอมขวัญ จอมจันทร์
2561 ธราธร สะอาดยิ่ง
จักรภัทร มูลากูล
2562 พิมพ์วิไล เมืองยศ
จันทกานต์ ศิริโก
2563 จิตสุภา สมจิตร
ธนภูมิ แก้วพรม
2564 ธนภูมิ แก้วพรม
นภัสสร พานทอง
2565 อักษราภัค ชุติโชค
ศิวัญชลี วิธญเสรีวัฒน์
2566 ปวิชญา เจือทอง
สุพรรณ์วษา สุคำ
2567 กฤติภัทร สระทองชุน

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์[แก้]

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา รายนามนายกสโมสรนักศึกษา

2551 ณัฐวุฒิ สายเสมา
2552 พงศกร เฉลิมชุติเดช
2553 ศราวุธ ธรรมรังษี
2554 ภานุพงศ์ พระวงคำ
2555 ธนชัย เทศะแพทย์
2556 กิตติพงษ์ รักไทย
2557 อติวิชญ์ ทรงสุข
2558 ณัฐนันท์ ลิ้มเลิศผลบุญ
2559 ธรากร สอิ้งทอง
2560 กิตติทัต บรรจงปรุ
2561 พรปวีณ์ บรรจงรัตน์
2562 จิตสุภา สมจิตร
2563 ถิรเจตน์ เจริญนาวี
2564 ชัชพงษ์ โท่นขัด
2565 สิทิกร ขระสุ
2566 ปิยพัชร์ ศรีวงค์ธนาชัย
2567

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (23 ง): 159. 10 มีนาคม 2507.
 2. ประวัติความเป็นมาคณะมนุษยศาสตร์ เก็บถาวร 2008-12-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ไทย)
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (23 กรกฎาคม 2554). คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1482/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์.
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (22 สิงหาคม 2558). คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1822/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์.
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (31 สิงหาคม 2562). คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2281/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์.
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (24 มิถุนายน 2566). คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1736/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บถาวร 2008-10-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน