คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Education,
Chiang Mai University
อักษรย่อศษ.
ที่อยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันก่อตั้ง2 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 (53 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
สีประจําคณะ     สีฟ้าอ่อน
เว็บไซต์www.edu.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Education, Chiang Mai University) ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรจุไว้เป็นโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ ในการดำเนินงานมีองค์การยูเนสโก (UNESCO) ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตรียมการจัดตั้ง และได้ประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 85 ตอนที่ 69 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ สถานที่ตั้งเดิมของสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตั้งอยู่ที่วิทยาลัย1 ต่อมาจึงย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์แบ่งตามช่วงระยะเวลา ดังนี้

ปี พ.ศ. 2508 เป็นช่วงของการทำโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ (Project for Secondary School Teacher Training Chiang Mai University) เพื่อมุ่งเน้นการปรับแนวความคิดและโครงสร้างมหาวิทยาลัย มีการกำหนดจุดประสงค์ของการจัดตั้งคณะโดยดำเนินการขอความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก ได้มีการสำรวจสภาพการศึกษาระดับต่างๆ ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการวางแผนการสร้างอาคารเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ (ตามร่างโครงการ)

ปี พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2514 เป็นช่วงที่มีการสร้างอาคารสถานที่ การพัฒนาหลักสูตร และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของสังคม มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษานอกเวลา โครงสร้างภาควิชาประกอบด้วย 5 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาระเบียบวิธีสอนและหลักสูตร (2) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา (3) ภาควิชาโสตทัศนศึกษา (4) ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา และ (5) ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) คือ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการผลิตกำลังคนระดับสูงและสนองตอบต่อการขยายตัวของโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519 มีการปรับปรุงจุดมุ่งหมายคณะ และจัดตั้งภาควิชาใหม่ (พ.ศ. 2516) ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนรัฐบาลไทยให้จัดตั้งโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้มีการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ เพื่อสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ (1) การศึกษาผู้ใหญ่ (2) คหกรรมศิลป์ (3) พลศึกษา (4) สุขศึกษา (5) ประถมศึกษา (6) บริหารการศึกษา และ (7) อุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ที่รัฐได้เร่งขยายการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาตอนปลาย และขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การฝึกหัดครู และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในระดับกลางและระดับสูง

ปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524 มีการปรับเปลี่ยนภาควิชา โดยยุบภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร และทำการแบ่งภาควิชาต่างๆ ออกเป็น 9 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา (2) ภาควิชาประถมศึกษา (3) ภาควิชามัธยมศึกษา (จากชื่อระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร) (4) ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) (5) ภาควิชาอาชีวศึกษา (ศิลปะปฏิบัติ) (6) ภาควิชาบริหารการศึกษา (การนิเทศและการบริหารการศึกษา) (7) ภาควิชาพลานามัย (8) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา และ (9) ภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา (วัดผลและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา)

ปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529 ได้เริ่มทำการปฏิรูปหลักสูตร โดยมีปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นคนสมคน คือ สมภูมิ สมครูและสมงาน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 15 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรมศิลป์ เกษตรกรรมศิลป์ พลศึกษา สุขศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ บริหารการศึกษา ประถมศึกษา ศิลปศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์ ในปี พ.ศ. 2525 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา และต่อมาในปี พ.ศ. 2526 เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มอีก 3 สาขา คือ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา บริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน1

ปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534 เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มอีก 6 สาขาวิชาคือ การศึกษานอกระบบ ประถมศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา การส่งเสริมคุณภาพ และการสอนภาษาไทย

ปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มอีก 3 สาขาวิชาคือ การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และอาชีวศึกษา เริ่มมีการเปิดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 7 สาขา คือ การวัดและประเมินผลการศึกษา ประถมศึกษา การศึกษานอกระบบ หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และการส่งเสริมสุขภาพ

ปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโท 15 สาขา และหลักสูตรร่วม 2 สาขา ได้มีการเตรียมเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรและการสอน วิจัยและพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบ และผู้นำทางการศึกษา และได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาร่วม 2 สาขา คือ การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคการศึกษา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 มีการจัดทำประมวลแผนการสอน และแผนการสอนทุกวิชามีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 สาขาวิชา คือ วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 15 สาขา ปริญญาโท 16 สาขา และปริญญาเอก 2 สาขา

รายนามคณบดี[แก้]

 • ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย พ.ศ. 2510 - 2511
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พลางกูร พ.ศ. 2512 - 2513
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก พ.ศ. 2514 - 2515
4. ศาสตราจารย์ สุวัฒน์ นิยมค้า พ.ศ. 2516 - 2520
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัน เกริกมธุกร พ.ศ. 2520 - 2524
6. รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ สุดประเสริฐ พ.ศ. 2524 - 2528
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต พุทธวงศ์ พ.ศ. 2528 - 2532
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ม้าลำพอง พ.ศ. 2532 - 2536
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม จันทน์หอม พ.ศ. 2536 - 2540
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร พ.ศ. 2540 - 2544
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร พ.ศ. 2544 - 2548
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท พ.ศ. 2548 - 2552
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม พ.ศ. 2552 - 2554
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว พ.ศ. 2554 - 2558
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

 • สาขาพลศึกษา
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาภาษาไทย
 • สาขาศิลปศึกษา
 • สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • สาขาประถมศึกษา
 • สาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
 • สาขาเคมี
 • สาขาสังคมศึกษา
 • สาขาชีววิทยา
 • สาขาธุรกิจศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)

 • สาขาการศึกษา
 • สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 • สาขาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Ph.D.)

 • สาขาการศึกษา
 • สาขาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้

อ้างอิง[แก้]