คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
Education RMU.png
ชื่อย่อค. / EDU
สถาปนา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 (97 ปี)
คณบดีผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
ที่อยู่
คณะครุศาสตร์ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วารสารวารสารครุศาสตร์
สี     สีส้ม
เว็บไซต์https://edu.rmu.ac.th/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ในฐานะโรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัดมหาสารคาม นับเป็นจุดเริ่มต้นของคณะครุศาสตร์ที่มีมายาวนานากว่า 97 ปี ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2468 ในฐานะ โรงเรียนประถมกสิกรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามในปัจจุบัน หลังจากนั้นในปี 2470 จึงได้ย้ายไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณบ้านโคกอีด่อย อยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบัน มีพื้นที่ 454 ไร่ ต่อมาในปี 2474 จึงเปลี่ยนสถานะเป็น โรงเรียนประถมวิสามัญ ก่อนที่จะยกฐานะเป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคามในปี 2481[1]

ต่อมาในปี 2505 จึงได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม โดยประสาทประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาด้านการเรียนการสอน และในปี 2519 ราชการได้จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และ พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษา แบ่งส่วนงานภายในเป็นคณะครุศาสตร์ ที่ได้ส่งทอดกันมาตั้งแต่ปี 2468

ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด ทำให้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 จึงได้มีการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และดำเนินงานตามพระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[2] และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏจึงเกิดเป็น “สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” พร้อมทั้งยกฐานะคณะครุศาสตร์ที่แต่เดิมสอนเฉาะระดับประกาศนียบัตรขึ้นเป็น“คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” ที่สอนในระดับปริญญาตรี[3]

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547[4] ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” และคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ก็ได้ยกฐานะเป็น “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน[5]

โครงสร้างคณะ[แก้]

การแบ่งส่วนงานภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[6]

 • สำนักงานคณบดี
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
 • กลุ่มงานบริการการศึกษา
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • ฝ่ายบริหาร แผนงาน และ ประกันคุณภาพ
 • วิชาการ บริการวิชาการ และ วิจัย
 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[7]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาฯ-คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
 • สาขาคณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม[แก้]

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครุศาสตร์- ศึกษาศาสตร์ มรม-มมส[แก้]

เป็นกิจกรรมงานกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียนประถมกสิกรรม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 2. พระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 3. "ประวัติคณะครุศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 5. "ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 6. "หน่วยงานภายใน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 7. "หลักสูตรภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]