คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Management Science
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัย
สถาปนา1 สิงหาคม 2529
(37 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์
ที่อยู่
สี  (สีแสด)
เว็บไซต์http://www.fms.nrru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Management Science, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2529

ประวัติความเป็นมา[แก้]

 • เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 ก่อตั้ง คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครราชสีมา สังกัดกรมฝึกหัดครู

ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ) หลักสูตร 2 ปี จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับปริญญาตรี 1 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ทั้งนี้คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้แบ่งส่วนราชการในออกเป็น 5 ภาควิชา ดังนี้

 1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
 2. ภาควิชาการตลาด
 3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
 5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็น คณะวิทยาการจัดการ[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี[2] ระดับปริญญาโท[3] ระดับปริญญาเอก[4]
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
 2. "หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
 3. "หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-05. สืบค้นเมื่อ 2022-03-05.
 4. "หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-05. สืบค้นเมื่อ 2022-03-05.