คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Faculty of Liberal Arts, Kalasin University
Kalasin University Seal.svg
สถาปนา6 กันยายน พ.ศ. 2561 (4 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
วารสารวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, วารสารการบริหารปกครอง
สี███ สีแสด
เว็บไซต์www.fla.ksu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Liberal Arts, Kalasin University) เป็น คณะ สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประวัติคณะ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑[1]

โดยการรวบยุบคณะเดิมและแยกสาขาวิชาต่างๆ ย้ายมาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้

1.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

2.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

4.คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5.คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน สาขาวิชา หลักสูตร ดังนี้

1.สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2.สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

3.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3.1 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3.2 กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

3.3 กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ

3.4 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

    3.5 กลุ่มวิชาการภาครัฐและเอกชน

4.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5.สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(งดรับนักศึกษา)

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม(งดรับนักศึกษา)

6.สาขาวิชาการท่องเที่ยว เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

7.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
 • กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]