คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Economics at Sriracha,
Kasetsart University
ตราพระพิรุณทรงนาค
ตราประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อย่อศศ.ศรช.
สถาปนา15 กันยายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
ที่อยู่
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วารสารวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และกลยุทธ์การจัดการ
(Journal of Applied Economics and Management Strategy)
เพลงแสดเหนือนภา
สี███ สีส้ม [1]
เว็บไซต์econ.src.ku.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดตั้งเพื่อดูแลการบริหารจัดการเรียน-การสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ดำเนินการ ณ วิทยาเขตศรีราชา

ประวัติ[แก้]

พุทธศักราช 2498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่บริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์เชิงเขาน้ำซับจากกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยจอมพลผิน ชุณหวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในขณะนั้น ตั้งเป็นสถานีวิจัยศรีราชาเพื่อใช้พื้นที่วิจัยและฝึกงานของนิสิตคณะเกษตร จำนวน 500 ไร่ (ปัจจุบันเหลือเพียง 199 ไร่)

ภายหลังที่รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก เขตพาณิชยกรรม และการค้า เขตส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเมืองและชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการ จึงได้ปรับ เปลี่ยนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีวิจัยและฝึกงานให้เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งใหม่เพื่อเป็นสถานศึกษาทำการผลิต และพัฒนากำลังคนระดับสูง ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะสาขาที่สนองตอบความต้องการกำลังคนของ ภาคตะวันออก ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เพื่อทำหน้าที่เตรียมการเรียนการสอน วางแผนจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ภายหลังคณะกรรมการได้เห็นชอบใช้ชื่อโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแทนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พุทธศักราช 2539 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา โดยมีโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ทั้งนี้โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เปิดรับนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2540 เป็นรุ่นแรก และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2541 [2]

เมื่อการจัดการเรียน-การสอนระดับปริญญาตรีได้มีจำนวนหลักสูตรได้จำนวนหนึ่งแล้ว วิทยาเขตศรีราชาเสนอแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและภูมิภาค หลายสาขาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2546-2550) โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราว ประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาเขตศรีราชาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2546 คือ หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Master of Economics Program in Business Economics : MBE)และหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (Master of Arts Program in Agribusiness : MAB) โดยใช้โครงสร้างหลักสูตรของวิทยาเขตบางเขน ซึ่งอยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย [3][4]

วิทยาเขตศรีราชา ทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 9/2546 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 [5] ในการประชุม ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก "บัณฑิตศึกษาสถาน"[6] แต่ต่อมาก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา" [7] ภายหลังจึงมีโครงการเปิดรับนิสิตด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2554 การประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 [8]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2566
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. คู่มือนิสิตคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542
 3. รายงานการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-12-07. สืบค้นเมื่อ 2010-10-16.
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 9/2546 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
 6. รายงานการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550
 7. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-10. สืบค้นเมื่อ 2012-02-03.