คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Economics at Sriracha,
Kasetsart University
Ku econ src logo.jpg
ตราพระพิรุณทรงนาค
ตราประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อย่อศศ.ศรช.
สถาปนา15 กันยายน พ.ศ. 2547
คณบดีผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์
ที่อยู่
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วารสารวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
(Journal of Economics and Management Strategy)
เพลงแสดเหนือนภา
สี███ สีส้ม
เว็บไซต์econ.src.ku.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดตั้งเพื่อดูแลการบริหารจัดการเรียน-การสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ดำเนินการ ณ วิทยาเขตศรีราชา

ประวัติ[แก้]

พุทธศักราช 2498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่บริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์เชิงเขาน้ำซับจากกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยจอมพลผิน ชุณหวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในขณะนั้น ตั้งเป็นสถานีวิจัยศรีราชาเพื่อใช้พื้นที่วิจัยและฝึกงานของนิสิตคณะเกษตร จำนวน 500 ไร่ (ปัจจุบันเหลือเพียง 199 ไร่)

ภายหลังที่รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก เขตพาณิชยกรรม และการค้า เขตส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเมืองและชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการ จึงได้ปรับ เปลี่ยนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีวิจัยและฝึกงานให้เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งใหม่เพื่อเป็นสถานศึกษาทำการผลิต และพัฒนากำลังคนระดับสูง ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะสาขาที่สนองตอบความต้องการกำลังคนของ ภาคตะวันออก ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เพื่อทำหน้าที่เตรียมการเรียนการสอน วางแผนจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ภายหลังคณะกรรมการได้เห็นชอบใช้ชื่อโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแทนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พุทธศักราช 2539 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา โดยมีโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) ทั้งนี้โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เปิดรับนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2540 เป็นรุ่นแรก และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2541 [1]

เมื่อการจัดการเรียน-การสอนระดับปริญญาตรีได้มีจำนวนหลักสูตรได้จำนวนหนึ่งแล้ว วิทยาเขตศรีราชาเสนอแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและภูมิภาค หลายสาขาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2546-2550) โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราว ประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาเขตศรีราชาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2546 คือ หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Master of Economics Program in Business Economics : MBE)และหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (Master of Arts Program in Agribusiness : MAB) โดยใช้โครงสร้างหลักสูตรของวิทยาเขตบางเขน ซึ่งอยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย [2][3]

วิทยาเขตศรีราชา ทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 9/2546 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 [4] ในการประชุม ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก "บัณฑิตศึกษาสถาน"[5] แต่ต่อมาก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา" [6] ภายหลังจึงมีโครงการเปิดรับนิสิตด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2554 การประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 [7]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. คู่มือนิสิตคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542
 2. รายงานการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-12-07. สืบค้นเมื่อ 2010-10-16.
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 9/2546 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
 5. รายงานการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550
 6. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
 7. http://www.src.ku.ac.th/content2.php?page=history