คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Law, Prince of Songkla University
ที่อยู่วิทยาเขตหาดใหญ่
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันก่อตั้ง28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
คณบดีผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
วารสารวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
สีประจำคณะ         สีขาวและสีดำ[1]
สัญลักษณ์ตราชู
เว็บไซต์www.law.psu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Law, Prince of Songkla University) ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นคณะลำดับที่ 10 ที่ตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นการตอบสนองข้อแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องการให้มีสาขาวิชานี้ในมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาวิชาชีพด้านกฎหมายของประชาชนในภาคใต้และเพื่อยกระดับวิชาชีพกฎหมายให้มีมาตรฐานทางวิชาการและเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ

คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการ และในคราวประชุมครั้งที่ 235 (3/2545)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 66 คน เมื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการดูแลรับผิดชอบไปก่อน และ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบให้เสนอขอจัดตั้ง คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 255 (5/2545)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 สภาให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และพัฒนาหลักสูตร นิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการสุดท้ายสภามหาวิทยาัลัยเห็นชอบให้ตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 260 (1/2546) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 5 ประการ และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2]
รายนามคณบดี วะระการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฏิคุณ 13 พฤษภาคม 2546 - 31 ธันวาคม 2547 (รักษาการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย 1 มกราคม 2548 - 14 กุมภาพันธ์ 2549 (รักษาการ)

2 พฤศจิกายน 2550 - 30 มกราคม 2551 (รักษาการ)

1 กุมภาพันธ์ 2551 - 13 มิถุนายน 2551

3. อาจารย์ รติตา แก้วจุลกาญจน์ 15 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 พฤศจิกายน 2549 (รักษาการ)

1 ธันวาคม 2549 - 1 พฤศจิกายน 2550

4. รองศาสตราจารย์ ผดุงยศ ดวงมาลา 14 มิถุนายน 2551 - 30 กันยายน 2552 (รักษาการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิน สุวรรณรัตน์ 1 ตุลาคม 2552 - 20 พฤศจิกายน 2558

22 กรกฎาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 (รักษาการ)

6. อาจารย์ ศุภวัชร์ มาลานนท์ 1 ธันวาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ)

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยรับนักศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีการรับตรง (โควตาภูมิภาค)
  • โครงการรับตรงร่วมกัน
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions
  • โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบรับตรงอิสระ

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่นิติศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในเวลานอกราชการ รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

ขณะนี้คณะนิติศาสตร์กำลังมีแผนเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต[3]ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564

อ้างอิง[แก้]

  1. [1]
  2. ทำเนียบคณบดี เข้าถึงได้จาก: [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2563).
  3. [3]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Official Fanpage | Facebook

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานรับนักศึกษา ม.อ.