คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Law, Prince of Songkla University
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่อย่อนต./ LW
สถาปนา28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 (20 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
ที่อยู่
วิทยาเขตหาดใหญ่
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วารสารวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
สี██████ สีขาวและสีดำ[1]
มาสคอต
ตราชู
เว็บไซต์www.law.psu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Law, Prince of Songkla University) ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นคณะลำดับที่ 10 ที่ตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นการตอบสนองข้อแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องการให้มีสาขาวิชานี้ในมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาวิชาชีพด้านกฎหมายของประชาชนในภาคใต้และเพื่อยกระดับวิชาชีพกฎหมายให้มีมาตรฐานทางวิชาการและเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ

คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการ และในคราวประชุมครั้งที่ 235 (3/2545)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 66 คน เมื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการดูแลรับผิดชอบไปก่อน และ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบให้เสนอขอจัดตั้ง คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 255 (5/2545)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 สภาให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และพัฒนาหลักสูตร นิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการสุดท้ายสภามหาวิทยาัลัยเห็นชอบให้ตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 260 (1/2546) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 5 ประการ และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2]
รายนามคณบดี วะระการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฏิคุณ 13 พฤษภาคม 2546 - 31 ธันวาคม 2547 (รักษาการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย 1 มกราคม 2548 - 14 กุมภาพันธ์ 2549 (รักษาการ)

2 พฤศจิกายน 2550 - 30 มกราคม 2551 (รักษาการ)

1 กุมภาพันธ์ 2551 - 13 มิถุนายน 2551

3. อาจารย์ รติตา แก้วจุลกาญจน์ 15 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 พฤศจิกายน 2549 (รักษาการ)

1 ธันวาคม 2549 - 1 พฤศจิกายน 2550

4. รองศาสตราจารย์ ผดุงยศ ดวงมาลา 14 มิถุนายน 2551 - 30 กันยายน 2552 (รักษาการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิน สุวรรณรัตน์ 1 ตุลาคม 2552 - 20 พฤศจิกายน 2558

22 กรกฎาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 (รักษาการ)

6. อาจารย์ ศุภวัชร์ มาลานนท์ 1 ธันวาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ)

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยรับนักศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีการรับตรง (โควตาภูมิภาค)
  • โครงการรับตรงร่วมกัน
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions
  • โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบรับตรงอิสระ

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่นิติศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในเวลานอกราชการ รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

ขณะนี้คณะนิติศาสตร์กำลังมีแผนเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต[3]ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564

อ้างอิง[แก้]

  1. [1]
  2. ทำเนียบคณบดี เข้าถึงได้จาก: [2] เก็บถาวร 2020-04-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. (เข้าถึงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2563).
  3. [3]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Official Fanpage | Facebook

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานรับนักศึกษา ม.อ.