คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
ที่อยู่102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
วันก่อตั้ง25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
คณบดีผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย
สีประจำคณะสีฟ้า
เว็บไซต์เว็บไซต์คณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ เริ่มก่อตั้งที่ตำบลรูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2509 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" (UNIVERSITY OF SOUTHERN THAILAND) ต่อมา ในเดือนกันยายน 2510 มหาวิทยาลัยฯได้รับพระราชทานชื่อว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY) ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศใชัพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาภาคใต้ ตามแผนพัฒนาการศึกษา อันเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเสมอภาคของประชาชน และเพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชน ทั้งในชนบทและในเมือง

ประวัติ[แก้]

จังหวัดตรัง ได้มอบที่ดินจำนวน 686 ไร่ 57 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งกง" ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2524 โดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานีวิจัยทางการเกษตรของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปีพ.ศ. 2534 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องขอให้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก และตัวจังหวัดยังเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับจังหวัดตรังยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคราชการและเอกชนของจังหวัดตรัง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปที่จังหวัดตรัง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายการศึกษาไปที่จังหวัดตรัง ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1-2 ที่จังหวัดตรังในรายวิชาพื้นฐาน และเรียนชั้นปีที่ 3-4 ที่คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ในรายวิชาเฉพาะสาขา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 19 สิงหาคม 2534 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 สิงหาคม 2534 ในปีพ.ศ. 2540

โครงการขยายการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดตรังได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรังมีสถานะเป็น วิทยาเขตสารสนเทศ และได้ย้ายที่ทำการจากอาคารชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ มาที่อาคารเอนกประสงค์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ในปีการศึกษา 2546 ได้จัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 8 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

จากการที่วิทยาเขตตรังมีเป้าหมายที่จะ พัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศทางด้านสังคมศาสตร์ ประยุกต์ ธุรกิจ และการจัดการ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริการสารสนเทศโดยได้ติดตั้งบนเครือข่ายท้องถิ่นของวิทยาเขตตรัง (Campus Local Area Network) ซึ่งเป็นบริการด้านการสนับสนุนวิชาการประเภทหนึ่ง ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกจากจะใช้สำหรับการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะสามารถสืบค้นและหาประสบการณ์ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการส่งงาน ติดต่อกับอาจารย์ผ่านระบบ E-learning

ทั้งนี้นักศึกษายังสามารถสืบค้นข้อมูล และศึกษาในรายวิชาต่างๆได้ด้วยตนเอง (self-access) โดยวิทยาเขตตรังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับด้านการเรียนการสอน และสำหรับบริการแก่นักศึกษาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนกว่า 250 เครื่อง และได้เปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ระยะแรกในพื้นที่ อาคารเรียน หอพักนักศึกษา อาคารสำนักงาน ห้องทำงานอาจารย์ และอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

วิทยาเขตตรังได้ติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน 4 ห้อง รวม 205 ที่นั่งภายในประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายท้องถิ่น ระบบเครือข่ายภายใน และระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านจอรับภาพประจำตัวของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านการฟัง การพูด และการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนภาษาต่างประเทศทุกภาษา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนตนเองได้อีกด้วย ในด้านการพัฒนาห้องสมุดวิทยาเขตตรังมุ่งพัฒนาสู่การเป็น E-library เพื่อสนองตอบต่อการใช้บริการที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยจัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น E-book E-Journal สื่อภาพและเสียงด้วย Mutimedia On Demand รวมทั้งจัดให้มีการเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงระบบสืบค้นของฐานข้อมูลบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือ บทความวารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ มีการนำซอฟต์แวร์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงาน ทำให้ห้องสมุดสามารถให้บริการที่เน้นความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถยืมต่อหนังสือและจองหนังสือได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ห้องสมุด โดยใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้พัฒนาการให้บริการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ในขณะเดียวกันก็มุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยได้จัดโครงการค้นหายอดนักอ่านของวิทยาเขตตรังซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัด อย่างต่อเนื่อง และยังได้พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศทางด้าน ธุรกิจและการจัดการที่ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการเป็นจำนวนกว่า 17,500 เล่ม โดยเป็นบริการร่วมกันของห้องสมุดทั้ง 5 วิทยาเขต และเชื่อมโยงการบริการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่หลากหลายและกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ ในด้านการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาเชิงบูรณาการ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านร่างกายและสติปัญญา ด้านสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม ความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้ที่พร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีวิจารณญาณในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หลักสูตร[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอนปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
 • สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เรียนในไทย 3 ปี เรียนในจีนหรือมาเลเซีย 1 ปี)

5.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนที่วิทยาเขตตรัง

 • สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (4 ปี)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]