วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University Logo.svg
ชื่ออังกฤษCollege of Computing, Khon Kaen University
อักษรย่อCOC
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง1 กันยายน พ.ศ. 2564 (0 ปี)[a]
เว็บไซต์https://www.cs.kku.ac.th

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ : College of Computing, Khon Kaen University) เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะวิชาโดยยกฐานะจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปสู่การบริหารจัดการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเป็นองค์กรที่สามารถผลิตผลงานวิจัย ผลิตนักศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้นยังมีความคาดหวังให้หน่วยงานใหม่นี้เป็นองค์กรที่มีอัตลักษณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ประวัติ[แก้]

จากผลสำรวจตลาดแรงงาน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ตำแหน่งงานด้านไอที นับเป็นอีกสาขาที่มีความต้องการสูง ในระดับต้นๆ มาโดยตลอด ความต้องการของตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0 ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศของภาครัฐ นำมาสู่แนวคิดการผลิตบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บัณฑิต แนวคิดในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูงด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ได้พูดถึงอยู่เสมอเพื่อให้รองรับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐอีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่บัณฑิตเป็นที่ต้องการในตลาดงานขั้นสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เกิดขึ้น[1]

ด้วยแนวคิดนี้เอง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้งกรรมการกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ 3051/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมอบหมายให้ ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการและมี คุณ คุรุจิต นาครทรรพ รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อเสนอ “แพลตฟอร์มการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์” และ “แผนพัฒนาความเป็นเลิศการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์”[2] และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1793/2564[3] เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีชื่อว่า “วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์”[4] โดยยกฐานะจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้ว 21 รุ่น และปริญญาโทมาแล้วมากกว่า 10 รุ่น ปัจจุบันสาขาวิชาเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์[5]

ส่วนงาน[แก้]

สำหรับการแบ่งส่วนงานการบริหารและการจัดการศึกษาได้กำหนดให้มีโครงสร้างสำคัญคือ[2]

 • กองบริหารงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • หน่วยงานตามภารกิจเฉพาะหรือยุทธศาสตร์
  • ศูนย์ภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
  • ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
 • การการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 1 สาขา คือ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science)

ในเรื่องของหลักสูตรการสอนซึ่งยังมีหลักสูตรระดับทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยคงหลักสูตรเดิมพร้อมทั้งการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านวิทยาการข้อมูลและเอไอ (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) หลักสูตรด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,โฟโตแกรมเมตรีและการสำรวจทางอากาศ, อินเทอร์เน็ต GIS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่, ไอโอทีและการทำฟาร์มอัจฉริยะในปีการศึกษานี้ และในปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรด้าน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) / กระบวนการอัจฉริยะ , แอปพลิเคชันมือถือ/เว็บ , AI & การเรียนรู้ของเครื่อง , ไอโอที /ระบบไร้สาย / ความปลอดภัย และหลักสูตรด้านภูมิสารสนเทศ

ความร่วมมือ[แก้]

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะมีการเปิดหลักสูตรสหวิทยาการหรือสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ด้าน Digital Entrepreneurship โดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ด้าน Digital Governance โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้าน Smart Cities โดยความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[6][b]
สาขาวิชา

(Department)

ระดับปริญญาตรี

(Undergradute Programs)

ระดับปริญญาโท

(Master Degree Programs)

ระดับปริญญาเอก

(Doctoral Degree Programs)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Department of Computer Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (Bachelor of Science)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. in Computer Science)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. in Infomation Technology)
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (B.Sc. in Geo-Informatics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (Master of Science)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.Sc. in Computer Science and Infomation Technology)
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (M.Sc. in Data Science and Artificial Intelligence (International Program))
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (M.Sc. in Geo-Informatics)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (Ph.D. in Computer Science and Infomation Technology (International Program))
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Ph.D. in Geo-Informatics)

เชิงอรรถ[แก้]

 1. รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
 2. หลักสูตรเดิมโอนย้ายมาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. บ้านเมือง : "มข."เดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์ ตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์). สืบค้น 28 กันยายน 2564.
 2. 2.0 2.1 2.2 "มข.ตั้ง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เน้นตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต". ขอนแก่นลิงก์. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ : ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1793/2564 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ออนไลน์.) สืบค้น 28 กันยายน 2564.
 4. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : มข.มองไกล ตั้งส่วนงานใหม่ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เน้นตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคThailand 4.0 (ออนไลน์). สืบค้น 28 กันยายน 2564.
 5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : ประวัติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ออนไลน์). สืบค้น 28 กันยายน 2564.
 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์). สืบค้น 28 กันยายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]