คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Management Science, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยเริ่มแรกจัดการเรียนการสอนเพียง 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เท่านั้น จนปัจจุบันได้ขยายการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Management Science,
UdonThani Rajabhat University
คติพจน์บูรณาการศาสตร์สากล
สู่ชุมชนท้องถิ่น
สถาปนาพ.ศ. 2528
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์
ที่อยู่
วารสารวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สี  สีชมพู
มาสคอต
30 ปี /ไหบ้านเชียง
เว็บไซต์ms.udru.ac.th/


ประวัติ[แก้]

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[1] ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528  ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต่อมาจึงเปิดสอนเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ วารสารและการประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งปัจจุบันผลิตบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงถือได้ว่าคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ ตราครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีรูปไหบ้านเชียงอันเป็นสัญลักษณ์จังหวัดอุดรธานีดัดแปลงให้เป็นรูปหมายเลข 3 วางอยู่บนสมุดเรียนอันเป็นที่จดบันทึกของนักศึกษา

 • สีประจำคณะ

  สีชมพู

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการเงิน
- -
กลุ่มวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาการจัดการการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- -
กลุ่มวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
- -
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- -
กลุ่มวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด (สหกิจ CPF.)
 • สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
- -
กลุ่มวิชาการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
- -
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
- -
กลุ่มนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
- -
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- -

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[2]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์ พ.ศ. 2528-2531
2. อาจารย์ สมศักดิ์ วรามิตร พ.ศ. 2532-2534
3. อาจารย์ อภิชิต รัตนโกเมศ พ.ศ. 2534-2538
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ บุญรักษา พ.ศ. 2538-2542
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา แสนโภชน์ พ.ศ. 2542-2544
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมสุข โชติปาละกุล พ.ศ. 2544-2548
7. อาจารย์ โชคชัย เดชรอด พ.ศ. 2548-2555
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง พ.ศ. 2556-2560
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช พ.ศ. 2560-2562[3]
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน[4]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-25. สืบค้นเมื่อ 2017-04-11.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-24. สืบค้นเมื่อ 2017-04-11.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-10-21. สืบค้นเมื่อ 2017-05-21.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-02-18. สืบค้นเมื่อ 2020-02-18.