ข้ามไปเนื้อหา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Agriculture,Chiangmai University
สถาปนา25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (57 ปี)
คณบดีผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม[1]
ที่อยู่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วารสารวารสารเกษตร[2]
สี███ สีเหลืองข้าวโพด[3]
เว็บไซต์http://www.agri.cmu.ac.th/

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ : Faculty of Agriculture,Chiangmai University) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติและภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2510 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2510 ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ นับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • พ.ศ. 2518 ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชาและจัดตั้งเป็น ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชาอารักขาพืช
 • พ.ศ. 2523 ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา
 • พ.ศ. 2535 ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 ได้หลอมรวมและแบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ[4]
 • พ.ศ. 2558 ได้มีการแบ่งหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 1 สำนักงานคณะ 5 ภาควิชา และ 4 ศูนย์ ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาเกษตรที่สูงและทัรพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คราวประชุมที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

พื้นที่ดูแล[แก้]

 • อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย 77 ไร่
 • สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,293 ไร่
 • สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน อ.เมือง 442 ไร่
 • สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม 80 ไร่
 • สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว 60 ไร่
 • สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน 50 ไร่
 • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย “หริภุญชัย” 200 ไร่[5]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายนามคณบดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้[6]

ทำเนียบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ พ.ศ. 2510 - 2514
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร พ.ศ. 2514 - 2517
3. รองศาสตราจารย์ บุญญวาส ลำเพาพงศ์ พ.ศ. 2517 - 2521
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู ศีติสาร พ.ศ. 2521 - 2523
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง ติยวลีย์ พ.ศ. 2523 - 2527
6. รองศาสตราจารย์ นคร ณ ลำปาง พ.ศ. 2527 - 2535
7. ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พ.ศ. 2535 - 2543
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ พ.ศ. 2543 - 2547
9. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล พ.ศ. 2547 - 2551
10. รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช พ.ศ. 2551 - 2559
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ พ.ศ. 2559 - 2563
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หน่วยงานและโครงสร้าง[แก้]

สำนักงานคณะ[แก้]

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 • งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 • งานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพการศึกษา

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
  • สาขาวิชากีฎวิทยา
  • สาขาวิชาโรคพืช
 • ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
  • สาขาวิชาพืชไร่
  • สาขาวิชาพืชสวน
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 • ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 • ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์วิจัย[แก้]

 • ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาวัสดุอินทรีย์ชีวภาพ
  • หน่วยวิจัยพืชพลังงาน
  • หน่วยสาธิตและฝึกอบรม
  • หน่วยหอพัก
 • ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
  • หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย
  • หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
 • ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
 • สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย
 • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 • กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Safe Agricultural Product and Appropriate Technology for Reduction of Agrochemistry in Northern Thailand ) (ATRACT)
 • ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมายเหตุ :

 • เป็นศูนย์ในกำกับของคณะเกษตรศาสตร์
  • เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน
   • เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ[แก้]

 • ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  • งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
  • ร้านจำหน่ายผลิตผล และธุรกิจเกษตร[7]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้[8]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

 • สาขาวิชาเอกกีฏวิทยา
 • สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
 • สาขาวิชาเอกพืชไร่
 • สาขาวิชาเอกพืชสวน
 • สาขาวิชาเอกโรคพืช
 • สาขาวิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)

หลักสูตรสาขาวิชาเดียว

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  • สาขาวิชาเอกกีฏวิทยา
  • สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชไร่)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชสวน)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (โรคพืช)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) (ภาคพิเศษ/ปกติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร) (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรนานาชาติ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ)

หลักสูตรสหสาขาวิชา(ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

หลักสูตรสาขาวิชาเดียว

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช)
 • หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) (สองภาษา)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

หลักสูตรนานาชาติ

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร)

หลักสูตรสหวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎ๊บัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

อ้างอิง[แก้]

 1. คณบดีคนปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 2. วารสารเกษตร
 3. "สีประจำคณะคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-27. สืบค้นเมื่อ 2013-09-10.
 4. "ประวัติความเป็นมาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-27. สืบค้นเมื่อ 2013-09-10.
 5. "พื้นที่ในความดูแลของคณะเกษตรศาสตร์ มช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-27. สืบค้นเมื่อ 2013-09-10.
 6. "ทำเนียบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-27. สืบค้นเมื่อ 2013-09-10.
 7. หน่วยงานและโครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 8. "หลักสูตรการศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-01. สืบค้นเมื่อ 2013-09-10.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]