คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
EconRSU.gif
ชื่ออังกฤษFaculty of Economics, Rangsit University
ที่อยู่ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานั จังหวัดปทุมธานี 12000
วันก่อตั้ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
คณบดีผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
สีประจําคณะ     สีอิฐ
เว็บไซต์www.rsu.ac.th/econ


ประวัติ[แก้]

แต่เดิม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพียงวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในสาขาการเงินและการลงทุน ของคณะบริหารธุรกิจเท่านั้น มหาวิทยาลัยรังสิตได้ก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นในปีพ.ศ. 2542 เป็นคณะลำดับที่18 ของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร. โฆษะ อารียา เป็นคณบดี

หลักสูตรแรกที่คณะได้จัดสร้างขึ้นและเปิดสอนในปีการศึกษา2542 เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ อยู่ในโครงการนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติขึ้นจึงได้โอนการอำนวยการสอนหลักสูตรนี้ไปให้วิทยาลัยนานาชาติในปี 2548 อย่างไรก็ตาม คณะเศรษฐศาสตร์ยังคงดูแลเรื่องหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้

คณะได้จัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาไทยขึ้นในปีการศึกษา 2544 และได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมปี 2545 คณะจึงเปิดอำนวยการเรียนการสอนภาคภาษาไทยและรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2545 และคณะได้ ปรับปรุงหลักสูตรนี้มาตามลำดับ ล่าสุดเป็นหลักสูตรปรับปรุงปีพ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2544 คณะได้จัดทำหลักสูตร ปรัชญา การเมืองและ เศรษฐศาสตร์ ขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2544 เมื่อมหาวิทยาลัยก่อตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จึงได้ย้ายโอนหลักสูตรนี้ไปสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะได้รับอนุมัติให้เปิดอำนวยการสอนและเริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2556


หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกอบด้วย 4 หมวดวิชาชีพ-เฉพาะด้าน และ 8 หมวดวิชาชีพ-เลือก

4 หมวดวิชาชีพ-เฉพาะด้าน ประกอบด้วย

 1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม

8 หมวดวิชาชีพ-เลือก ประกอบด้วย

 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 2. เศรษฐศาสตร์การคลัง
 3. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 4. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 5. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
 6. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 7. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 8. เศรษฐศาสตร์อื่นๆ


 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตในปี พ.ศ. 2559และเปลี่ยนเป็น “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล”

ผู้บริหาร[แก้]

คณบดี ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.พรรณี จรัมพร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร
ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ดร. เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
เลขานุการคณะ ดร.นริศรา เจริญพันธุ์

อาจารย์ประจำ[แก้]

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ Ph.D. (Economics), Fordham University, New York, U.S.A.
รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร Ph.D. (Agricultural Economics), Oklahoma State University, U.S.A.
ผศ.จินตนา เชิญศิริ M.A. (Economics), Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
ผศ.พรรณี จรัมพร พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย M.A. (Economics) Western Michigan University, Michigan, U.S.A.
ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ Ph.D. (Economics) (International Program), NIDA
ดร.ยศ อมรกิจวิกัย Ph.D. (Economics), University of Wollongong, Australia
ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช Ph.D. (Economics), Marathwada University, India
ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ D.Econ. (Economics), Saitama University, Japan
ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ Ph.D. (Regional Sciences), University of Pennsylvania, U.S.A.
ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), The University of Tokyo, Japan
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต Ph.D (Development Administration), International Doctor Program, NIDA
อาจารย์ปัญญา พันพอน ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ภารดี ประเสริฐลาภ ท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/econ/AboutUS.aspx
 • รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:คณะในมหาวิทยาลัยรังสิต