คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Economics, Rangsit University
สถาปนา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
คณบดีรศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ที่อยู่
ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานั จังหวัดปทุมธานี 12000
สี  สีอิฐ
มาสคอต
รวงข้าว
เว็บไซต์www.rsu.ac.th/econ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติ[แก้]

แต่เดิม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพียงวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในสาขาการเงินและการลงทุน ของคณะบริหารธุรกิจเท่านั้น มหาวิทยาลัยรังสิตได้ก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นในปีพ.ศ. 2542 เป็นคณะลำดับที่18 ของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร. โฆษะ อารียา เป็นคณบดี

หลักสูตรแรกที่คณะได้จัดสร้างขึ้นและเปิดสอนในปีการศึกษา2542 เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ อยู่ในโครงการนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติขึ้นจึงได้โอนการอำนวยการสอนหลักสูตรนี้ไปให้วิทยาลัยนานาชาติในปี 2548 อย่างไรก็ตาม คณะเศรษฐศาสตร์ยังคงดูแลเรื่องหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้

คณะได้จัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาไทยขึ้นในปีการศึกษา 2544 และได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมปี 2545 คณะจึงเปิดอำนวยการเรียนการสอนภาคภาษาไทยและรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2545 และคณะได้ ปรับปรุงหลักสูตรนี้มาตามลำดับ ล่าสุดเป็นหลักสูตรปรับปรุงปีพ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล

ในปี พ.ศ. 2544 คณะได้จัดทำหลักสูตร ปรัชญา การเมืองและ เศรษฐศาสตร์ ขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2544 เมื่อมหาวิทยาลัยก่อตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จึงได้ย้ายโอนหลักสูตรนี้ไปสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะได้รับอนุมัติให้เปิดอำนวยการสอนและเริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2556 ต่อมาได้ปรับเป็นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล 2559 ลำดับต่อมาได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพํฒนาในปีการศึกษา 2563 และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล 2564


หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรประกอบด้วย 4 หมวดวิชาชีพ-เฉพาะด้าน

4 หมวดวิชาชีพ-เฉพาะด้าน ประกอบด้วย

 1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงิน
 2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์รัฐดิจิทัล
 3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม

8 หมวดวิชาชีพ-เลือก ประกอบด้วย

 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 2. เศรษฐศาสตร์การคลัง
 3. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 4. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 5. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
 6. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 7. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 8. เศรษฐศาสตร์อื่นๆ
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตในปี พ.ศ. 2559และเปลี่ยนเป็น “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล”

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา (แผนวิจัย 1.1)

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (แผนวิจัย 1.1)

ผู้บริหาร[แก้]

คณบดี รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ อ.อรอนงค์ นิธิภาคย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการพัฒนา ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
เลขานุการคณะ นางนุชนารถ อำนาจบุดดี

อาจารย์ประจำ[แก้]

รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ Ph.D. (Political Economy) La Trobe University, Australia.
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ Ph.D. (Economics), Fordham University, New York, U.S.A.
ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย M.A. (Economics) Western Michigan University, Michigan, U.S.A.
ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ Ph.D. (Economics) (International Program), NIDA
ผศ.ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช Ph.D. (Economics), Marathwada University, India
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ D.Econ. (Economics), Saitama University, Japan
ผศ.ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ Ph.D. (Regional Sciences), University of Pennsylvania, U.S.A.
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต Ph.D (Development Administration), International Doctor Program, NIDA
ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), The University of Tokyo, Japan
อาจารย์ปัญญา พันพอน ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://econ.rsu.ac.th/econ/
 • รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:คณะในมหาวิทยาลัยรังสิต