ข้ามไปเนื้อหา

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Faculty of Hospitality and Tourism Industry Rajamangala University of Technology Rattanakosin
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีรองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ
ที่อยู่
สีสีส้ม
เว็บไซต์https://www.rmutr.ac.th/fht3/

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism Industry) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติ[แก้]

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว เดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แรกเริ่มก่อตั้งในนาม "คณะศิลปศาสตร์" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2518 ต่อมาเมื่อปี 2548 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใหม่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหนึ่งใน 6 คณะแรกในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 และได้แยกออกเป็นคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ ณ เขต 4 วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคกุเทศน์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ


เพจ Facebook : https://www.facebook.com/rmutrhti/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0

หลักสูตร[แก้]

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต" ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาการโรงแรม (เทียบโอน)
  • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคกุเทศน์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

รายนามผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับที่ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธ์ทา พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552วาระที่ 1
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 วาระที่ 2
2 อาจารย์ดนัย วินัยรัตน์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธุ์ทา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
4 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]