คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Faculty of Hospitality and Tourism Industry Rajamangala University of Technology Rattanakosin
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีอาจารย์ดนัย วินัยรัตน์
ที่อยู่
สีสีส้ม
เว็บไซต์http://www.rmutr-hospitality.com

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism Industry) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติ[แก้]

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว เดิมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แรกเริ่มก่อตั้งในนาม "คณะศิลปศาสตร์" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2518 ต่อมาเมื่อปี 2548 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใหม่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหนึ่งใน 6 คณะแรกในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 และได้แยกออกเป็นคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ ณ เขต 3 วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ในอนาคตคณะมีโครงการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจอาหารและสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

หลักสูตร[แก้]

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต" ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (อนาคต)
  • สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (อนาคต)
  • สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (อนาคต)
  • สาขาการบริการสุขภาพความงามและสปา (อนาคต)

รายนามผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลำดับที่ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธ์ทา พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552วาระที่ 1
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 วาระที่ 2
2 อาจารย์ดนัย วินัยรัตน์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา วงษ์พันธุ์ทา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]