คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo-ICT.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Information and Communication Technology
Mahidol University
ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
วันก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
คณบดี รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
สีประจำคณะ          เขียวน้ำทะเลและครีม
เว็บไซต์ www.ict.mahidol.ac.th
    

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมคือภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 เปิดสอนในหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม คือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์

นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล


ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1) [1]

21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)


หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems)
  • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks)
  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)


หน่วยงาน ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สองปริญญา (MU-UCL)
 • สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ)


หน่วยงาน ระดับปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ตั้ง[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

 • พื้นที่พญาไท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ๒๗๒ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 • พื้นที่ศาลายา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร ICT ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 18/2557,แต่งตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,18 กันยายน พ.ศ. 255ึ