คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo-ICT.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
ที่อยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พญาไท) อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศาลายา) อาคาร ICT 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วันก่อตั้ง20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (13 ปี)
คณบดีอาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
สีประจําคณะ         เขียวน้ำทะเลและครีม
เว็บไซต์www.ict.mahidol.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมคือภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 เปิดสอนในหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม คือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล[1]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1)

21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)[2]


หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems)
  • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks)
  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)


หน่วยงาน ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรสองปริญญากับ University College London (MU-UCL)[3]
 • สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ)


หน่วยงาน ระดับปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ตั้ง[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

 • พื้นที่พญาไท

อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333

 • พื้นที่ศาลายา

อาคาร ICT 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล,https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=18
 2. แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล,[http://www.uc.mahidol.ac.th/pdf-file/council-statement2557/18-2557.pdf[ลิงก์เสีย]
 3. หลักสูตรสองปริญญา MU-UCL,https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=2233 Archived 2018-01-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน