ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Logistics and Supply Chain,
Suan Sunandha Rajabhat University
คติพจน์"ผู้นำเรื่องโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งค้นคว้าระดับสากล
พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ"
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณบดีผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
ที่อยู่
วิทยาเขตนครปฐม
เลขที่ 111/3–5 หมู่ที่ 2
ถนนศาลายา–บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
สี  สีแสด
เว็บไซต์cls.ssru.ac.th

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Logistics and Supply Chain, Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการศึกษาที่ วิทยาเขตนครปฐม โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง "วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน" โดยได้แยกตัวออกจาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยมีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมมือทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการทำงานหลังจบการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จนเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สะสมประสบการณ์ มุ่งมั่น พัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 การขยายอาคารสถานที่ใหม่ไปยังวิทยาเขตนครปฐม ให้วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน  ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์  [1] 

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Global Supply Chain Management (English Program)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
-

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]