วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Logistics and Supply Chain,
Suan Sunandha Rajabhat University
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.png
คติพจน์"ผู้นำเรื่องโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งค้นคว้าระดับสากล
พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ"
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณบดีผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
ที่อยู่
วิทยาเขตนครปฐม
เลขที่ 111/3–5 หมู่ที่ 2
ถนนศาลายา–บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
สี     สีแสด
เว็บไซต์cls.ssru.ac.th

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Logistics and Supply Chain, Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการศึกษาที่ วิทยาเขตนครปฐม โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง "วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน" โดยได้แยกตัวออกจาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยมีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมมือทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการทำงานหลังจบการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จนเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สะสมประสบการณ์ มุ่งมั่น พัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 การขยายอาคารสถานที่ใหม่ไปยังวิทยาเขตนครปฐม ให้วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน  ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์  [1] 

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
  • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Global Supply Chain Management (English Program)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
-

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]