คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Faculty of Commerce and Information.
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549; 16 ปีก่อน (2549-11-14)
ที่อยู่
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เลขที่ 49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เว็บไซต์[1]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549[1]

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2481 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เริ่มเปิด "แผนกวิชาการบัญชี" และ "แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ" ในอดีตสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กรมอาชีวศึกษาในขนาดนั้น จนกระทั่งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นได้โอนมาเป็นคณะจึงได้สถาปนาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และสารสนเทศ(วิทยาการจัดการ)มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส ที่ผลิตบุคลากรเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศซึ่งมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากร ของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส

คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมีที่ตั้งสำนักงานที่อาคาร 14 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เลขที่ 49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

หลักสูตร[แก้]

เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 6°26′23.7″N 101°47′14.8″E / 6.439917°N 101.787444°E / 6.439917; 101.787444