คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง5 มิถุนายน พ.ศ. 2499
คณบดีผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
วารสาร-
สีประจําคณะสีฟ้า ( ███ )
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์http://www.ba.rmuti.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเปิดสอนสำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่ วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมาแทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษา เพิ่มขึ้น เป็นลำดับ

สาขาวิชาและหน่วยงาน[แก้]

สาขาวิชา[แก้]

 • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เปิดสอน : ปริญญาตรี,ปริญญาตรี(เทียบโอน)
 • สาขาวิชาการเงิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)
 • สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป,การจัดการอุตสาหกรรม) เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) เปิดสอน : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ศูนย์[แก้]

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 สาชาวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาและหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอน มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 • สาขาการบัญชี

'

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • MBA (Master of Business Administration)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด - การตลาดดิจิทัล
 • สาขาวิชาการตลาด - การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุจกิจดิจิทัล


อ้างอิง[แก้]

^http://www.ba.rmuti.ac.th/