คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-SBS SPU.jpg.png
ชื่ออังกฤษ Sripatum Business School : SBS
ที่อยู่

วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 (อาคาร 30 ปี ศรีปทุม) ชั้น9

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น3

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2
วันก่อตั้ง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์
วารสาร วารสารคณะบริหารธุรกิจ
สีประจำคณะ      สีฟ้าคราม
เว็บไซต์ www.spu.ac.th/fac/business

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum Business School) เดิมชื่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติคณะ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาโดยตลอด โดยได้จัดตั้งพร้อมกับการสถาปนา “วิทยาลัยไทยสุริยะ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 วิทยาลัยไทยสุริยะ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” พร้อมทั้งทรงพระกรุณาให้ความหมายชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยศรีปทุม” มาจากคำว่า “ศรี” กับ “ปทุม” มีความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2515 ด้วยผลงานของการพัฒนาด้านต่างๆ และปณิธานที่แน่วแน่มั่นคง ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2530

คณะบริหารธุรกิจเดิมใช้ชื่อว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด เมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะบริหารธุรกิจ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นประเภทมหาวิทยาลัยแล้ว

คณะบริหารธุรกิจได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในปี พ.ศ. 2530 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2531 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2532 และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล ในปีการศึกษา 2534 และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบริหาร เป็นสาขาวิชาการจัดการในปี พ.ศ. 2534 และจากสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในปีการศึกษา 2541

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายโอกาสการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปี การศึกษา 2530 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 รวมทั้งขยายการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไปยังวิทยาเขตชลบุรีในปีการศึกษา 2530 โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • กลุ่มวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
  • กลุ่มวิชาการจัดการองค์กรภาครัฐ
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจซาลอน
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเงิน (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการตลาด
 • กลุ่มวิชาการเงินการลงทุนและการประกันภัย
 • กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
 • กลุ่มวิชาการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 • กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มวิชาการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ
 • กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
 • กลุ่มวิชาการเงิน
 • กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิง

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการตลาด
 • กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน
 • กลุ่มวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่
 • กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม
 • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กลุ่มวิชาการประกันภัย
 • กลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
 • กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • กลุ่มวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
 • กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • กลุ่มวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
 • กลุ่มวิชาการภาษีอากร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]