คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษ Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
ที่อยู่ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2504
คณบดี รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล[1]
วารสาร

• วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts)

• วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (Journal of Languages and Linguistics)

• วารสารวรรณวิทัศน์ (Wannawithat Journal)

• วารสารภาษาอังกฤษศึกษา (Journal of English Studies)
สีประจำคณะ      สีแสด
สัญลักษณ์ คบเพลิง
เว็บไซต์ arts.tu.ac.th
    

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยเป็นคณะลำดับที่ 2 ของประเทศที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ของประเทศ มีภารกิจเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยก่อนจะเลือกเข้าศึกษาแขวงวิชาเฉพาะด้านสำหรับคณะตน ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีหน้าที่ทำการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อีกทั้งภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ อีกทั้งเป็นวิชาเลือกให้แก่นักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เลือกเรียนได้อย่างเสรี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเป็นคณะที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูงมากโดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนสอบแอดมิดชั่นทั้งประเทศสูงสุด 1 ใน 10 ของประเทศมาโดยตลอด (โดยปีการศึกษา พ.ศ. 2559 และ 2560 รับนักเรียนที่มีคะแนนแอดมิดชั่นสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ)[2][3][4]คณะศิลปศาสตร์ยังได้รับการจัดอันดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยทั่วโลก (QS World University Rankings by Subject) ให้เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยในสาขาปรัชญา สาขาประวัติศาสตร์ และ สาขาภาษาสมัยใหม่ และอีกทั้งยังติด 3 ของประเทศอันดับในสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษและสาขาภาษาศาสตร์[5]

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปีพ.ศ. 2504 ด้วยดำริของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานทั่วไป ให้แก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย ก่อนเลือกแขนงวิชาเฉพาะทางของคณะต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายสองประการคือ

 • เพื่อจัดการสอน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกคน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจในเรื่องจิตใจมนุษย์ เห็นความต่อเนื่องของวิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดวิจารณาญาณอันดี สามารถนำความรู้เฉพาะด้าน ในแขนงที่ตนศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อจัดการสอน จนถึงระดับปริญญาสาขาต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ยังมิได้มีการจัดสอน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่มีการจัดสอนแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นประสาทปริญญา[6]

โดยในยุคเริ่มแรก คณะศิลปศาสตร์ได้ทำการสอนด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่ทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานและอีกทั้งประสาทปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต 5 สาขาวิชาอันได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ บรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ ภาษาศาสตร์

หน่วยงานภายใน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้[7][8] (ปีที่ก่อตั้ง แสดงภายในวงเล็บท้ายชื่อสาขาวิชา)

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (2504)
 • สาขาวิชาจิตวิทยา (2507)
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (2504)
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (2504)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2513)
 • สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (2509)
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (2514)
 • สาขาวิชาภาษาไทย (2518)
 • สาขาวิชาปรัชญา (2514)
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (2514)
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (2508)
 • สาขาวิชาภาษาจีน (2518)
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (2514)
 • สาขาวิชาภาษารัสเซีย (2518; เป็นภาควิชาเมื่อ 2536)

วิชาโท

 • สาขาวิชาศาสนา (แต่เดิมเคยเป็นสาขาวิชาศาสนาจัดตั้งปี 2525 แต่ยุบสาขาเหลือแค่วิชาโท)
 • สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา
 • สาขาวิชาเกาหลีศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (2541)(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิเทศศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
 • สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
 • สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 • สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ, ควบปริญญาโท-เอก)
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีรายนามคณบดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้[9]

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ พ.ศ. 2505 - 2511
2. ศาสตราจารย์ อรุณ รัชตะนาวิน พ.ศ. 2511 - 2517
3. พันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2517 - 2518
4. ศาสตราจารย์ มงคล สีห์โสภณ พ.ศ. 2519 - 2525
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ พ.ศ. 2526 - 2528
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพยา บิณษรี พ.ศ. 2529 - 2531
7. รองศาสตราจารย์ คุณหญิง วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ พ.ศ. 2531 - 2534
8. อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ พ.ศ. 2534 - 2537
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ พ.ศ. 2537 - 2539
10. อาจารย์ ดร.ศิรินี เจนวิทย์การ พ.ศ. 2539 - 2541
11. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ดิลกวณิช พ.ศ. 2542 - 2544
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล พ.ศ. 2544 - 2547
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล พ.ศ. 2547 - 2549
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ พ.ศ. 2550 - 2552
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ พ.ศ. 2553 - 2555
0. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 (รักษาการฯ)
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล 1 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน

กิจการนักศึกษา[แก้]

การรับเพื่อนใหม่ของคณะ[แก้]

คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กนศ.ศศ.) เป็นผู้จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ของคณะฯ หรืองาน "สืบสานตำนานศิลป์" ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับวันแรกพบของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี อันจะตรงกับวันปรีดี ในงานจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก บริเวณสำคัญต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใหม่ทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน รวมถึงให้นักศึกษารุ่นพี่ ทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ ทำให้สามารถให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากันได้ ในระหว่างเปิดภาคเรียนใหม่ อันจะทำให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มโต๊ะและตระกูล[แก้]

คณะศิลปศาสตร์แบ่งกลุ่มนักศึกษาหรือที่เรียกว่า "โต๊ะ" ออกเป็น 6 ตระกูล และแต่ละตระกูลก็จะแบ่งย่อยไปเป็นกลุ่มเล็กๆอีก เช่น จอว์ 1 จอว์ 2 จอว์ 3 เป็นต้น โดยนักศึกษาเฟรชชี่แต่ละคนจะต้องสุ่มจับฉลากเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโต๊ะ ได้เพียง 1 โต๊ะเท่านั้น และจะเป็นสมาชิกโต๊ะนั้นไปตลอดตั้งแต่เรียนไปจนจบจนถึงทำงานก็จะมีกิจกรรมที่ให้ทำร่วมกัน เหมือนเป็นครอบครัวในมหา'ลัยที่ช่วยเสริมสัมพันธ์พี่น้อง ดังนั้นจุดประสงค์ในการที่ทุกคนควรมีโต๊ะ-ตระกูลเป็นของตัวเองก็เพื่อ สะดวกในการให้คำแนะนำหรือให้ปรึกษา การทำกิจกรรมก่อให้เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่าง "เพื่อนใหม่" ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผู้ที่เข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเท่าเทียมกัน ไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้อง เราคือเพื่อนกัน และได้ตั้งชื่อกลุ่มโต๊ะต่างๆ ตามสถานที่สำคัญในบริเวณอาคารของคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้

 • จิ๊งหน่อง - ตั้งตามชื่อเล่นของประติมากรรม ที่ตั้งอยู่ใจกลางลานน้ำพุ ฝั่งที่ติดกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีชื่อทางการแต่เดิมว่า "นักศึกษา" ปั้นขึ้นโดยเขียน ยิ้มศิริ ประติมากรชาวไทย ซึ่งได้แนวคิดมาจากประติมากรรม "นักคิด" (Le Penseur) ของฝรั่งเศส ซึ่งแต่ละท่าทางของหุ่นมีดังนี้ มือขวาแตะมุมปาก มือซ้ายถือตำราเรียน เท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้า หมายความว่า เป็นผู้คงแก่การศึกษา ที่เปี่ยมด้วยวิชาความรู้ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ก้าวไปข้างหน้าเสมอ
 • ลานโพ - ตั้งชื่อตามลานหน้าอาคารคณะ ซึ่งมีต้นโพปลูกไว้กลางลาน โดยเป็นจุดนัดหมายรวมพลของนักศึกษาในเหตุการณ์เดือนตุลา
 • สวนศิลป์ - ตั้งชื่อตามลานกว้างภายในอาคารคณะ ซึ่งเป็นลานพักผ่อนหย่อนใจ ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมาย
 • ปากจอว์ - ซึ่งเป็นประติมากรรมทรงโค้ง คร่อมบนประตูทางเข้า อาคารคณะศิลปศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ มีลักษณะคล้ายขากรรไกรบนของปลาฉลาม นักศึกษาจึงมักนิยมเรียกว่า "จอว์" (Jaw)
 • ลายสือ - ตั้งชื่อตามลายสลักอักษรลายสือไทยขนาดใหญ่ด้านข้างอาคารคณะ เพื่อแสดงถึงการระลึกถึงรากเหง้าและความเป็นไทย ทั้งนี้ ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่ามีอยู่สองตัวอักษร ที่สลักตัวลายสือผิดไป
 • น้ำพุ - ตั้งชื่อตามลานน้ำพุด้านในอาคาร ด้านติดกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความร่มรื่นร่มเย็นแก่บริเวณอาคารด้านนั้น มักจะเปิดเฉพาะในวันสำคัญ เช่น วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และยังเป็นที่ตั้งของประติมากรรม "นักศึกษา" หรือจิ๊งหน่องอีกด้วย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]