คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิงห์แสด.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Political Science
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่85 ถนนสถลมาร์ค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้งพ.ศ. 2549
คณบดีดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
สีประจำคณะ███ สีแสด
สัญลักษณ์สิงห์แสด
เว็บไซต์www.pol.ubu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดจากการสนับสนุนทางวิชาการจาก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา และรองประธานวุฒิสภา ซึ่งท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและโทในปลายปี พ.ศ. 2547 ต่อมา ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได้เสนอให้เปิดรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกเมื่อปี พ.ศ. 2548

เดิมคณะรัฐศาสตร์สังกัดคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ตอนแรกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ริเริ่มจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ก่อน โดยอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพื้นฐาน จากนั้นไม่นานกลับปรากฏว่างานทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัว เนื่องจากแนวโน้มของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านจัดการภาครัฐแนวใหม่ อีกทั้งการศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความเด่น เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติโดยตรง ขณะเดียวกันความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่ก็มีเพิ่ม มากขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคอีสานตอนใต้จึงต้องการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การที่รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมอยู่กับนิติศาสตร์ในตอนต้นนั้นจึงกลายเป็นอุปสรรค เพราะลักษณะวิชานิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์แตกต่างกันมาก กับทั้งในทรรศนะของมหาวิทยาลัย อื่น ๆ แล้ว ต่างก็เป็นคณะที่ใหญ่ด้วยกัน ซึ่งแต่ละคณะมีกลุ่มเป้าหมายและสาขาแยกย่อยออกไปอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะการพัฒนาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีหลักสูตร ที่แตกแขนงออกถึง 8 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการพิเศษ)

คณะรัฐศาสตร์ แยกตัวออกมาจากคณะนิติศาสตร์ เมื่อกลางปี พ.ศ. 2549 โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้จัดตั้งเป็น วิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นคณะรัฐศาสตร์แห่งแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สีประจำคณะ[แก้]

███ สีแสด เปรียบเสมือนว่า แสงอาทิตย์ที่ขึ้นก่อนใครในสยาม และแผ่นดินอีสานที่เป็นดินทราย แห้งแล้ง เจิดจ้าเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์

ปรัชญา[แก้]

“สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”

เอกลักษณ์[แก้]

“ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

อาคารเรียน[แก้]

 • คณะรัฐศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ม.4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 และ
 • คณะรัฐศาสตร์ "อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์"

สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 รก.ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 คณบดีวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2551 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี มีนาคม พ.ศ. 2551 - กันยายน พ.ศ. 2551 รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - สิงหาคม พ.ศ. 2554 รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช สิงหาคม พ.ศ. 2554 - มกราคม พ.ศ. 2555 รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกุล 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งผูอำนวยการ คณบดี และรักษาการราชการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • นายสุชาติ สุภาพันธ์ ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดสุรินทร์
 • นายชัยนเรศ ยอดแตง ปลัดอำเภอเขมราฐ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวอนุสรา ศิริมา ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดศรีสะเกษ
 • นายวิษณุ สนมศรี ปลัดอำเภอนาทม (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดนครพนม
 • นายธนวัฒน์ สุดงาม พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวกิตติยาพร ไชยสำแดง พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายกิตตินันท์ ชัยภูมิ นักวิชาการที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • ร้อยตำรวจเอกเขตคงรัฐ ธรรมสัตย์ รอง สว.ปป.ผอ. กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายธงชัย ศิริโสภาพงษ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • นายปรารถนา เสวยสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นางมยุรี สงวนนาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายอภินันทน์ กสิโสภา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • นายประจักษ์ ผิวงาม กำนันตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • นายพีระพัฒน์ วงศ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายกิติศักดิ์ พ้นภัย (อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๕๒, ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางทหารกิตติมศักดิ์, หัวหน้ากลุ่มกำลังแผ่นดิน)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

 • ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาปี พ.ศ. 2551
 • ดร.ประชา ประสพดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ารับการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาปี พ.ศ. 2555
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อดีตข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ปัจจุบันอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พันเอก ดร.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา (ประเวศสุทธิ สุทธิประภา) เสนาธิการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
 • ดร.ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพล (Deputy Chief Judge)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สโมสรและสมาคม[แก้]

 • สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อยู่ในขั้นตอนการจัดตั้ง คณะกรรมการ)
 • สมาพันธ์นิสิตนักศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สนรท.

กิจกรรม งานประเพณีสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ปี 2561 เจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิง[แก้]