คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิงห์แสด.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Political Science
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2549
คณบดี ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
สีประจำคณะ ███ สีแสด
สัญลักษณ์ สิงห์แสด
เว็บไซต์ www.pol.ubu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดจากการสนับสนุนทางวิชาการจาก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา และรองประธานวุฒิสภา ซึ่งท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและโทในปลายปี พ.ศ. 2547 ต่อมา ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได้เสนอให้เปิดรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกเมื่อปี พ.ศ. 2548

เดิมคณะรัฐศาสตร์สังกัดคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ตอนแรกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ริเริ่มจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ก่อน โดยอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพื้นฐาน จากนั้นไม่นานกลับปรากฏว่างานทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัว เนื่องจากแนวโน้มของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านจัดการภาครัฐแนวใหม่ อีกทั้งการศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความเด่น เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติโดยตรง ขณะเดียวกันความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่ก็มีเพิ่ม มากขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคอีสานตอนใต้จึงต้องการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การที่รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมอยู่กับนิติศาสตร์ในตอนต้นนั้นจึงกลายเป็นอุปสรรค เพราะลักษณะวิชานิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์แตกต่างกันมาก กับทั้งในทรรศนะของมหาวิทยาลัย อื่น ๆ แล้ว ต่างก็เป็นคณะที่ใหญ่ด้วยกัน ซึ่งแต่ละคณะมีกลุ่มเป้าหมายและสาขาแยกย่อยออกไปอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะการพัฒนาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีหลักสูตร ที่แตกแขนงออกถึง 8 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการพิเศษ)

คณะรัฐศาสตร์ แยกตัวออกมาจากคณะนิติศาสตร์ เมื่อกลางปี พ.ศ. 2549 โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้จัดตั้งเป็น วิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นคณะรัฐศาสตร์แห่งแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สีประจำคณะ[แก้]

███ สีแสด เปรียบเสมือนว่า แสงอาทิตย์ที่ขึ้นก่อนใครในสยาม และแผ่นดินอีสานที่เป็นดินทราย แห้งแล้ง เจิดจ้าเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์

ปรัชญา[แก้]

“สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”

เอกลักษณ์[แก้]

“ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

อาคารเรียน[แก้]

 • คณะรัฐศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ม.4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 และ
 • คณะรัฐศาสตร์ "อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์"

สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 รก.ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 คณบดีวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2551 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี มีนาคม พ.ศ. 2551 - กันยายน พ.ศ. 2551 รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - สิงหาคม พ.ศ. 2554 รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช สิงหาคม พ.ศ. 2554 - มกราคม พ.ศ. 2555 รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกุล 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งผูอำนวยการ คณบดี และรักษาการราชการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • นายสุชาติ สุภาพันธ์ ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดสุรินทร์
 • นายชัยนเรศ ยอดแตง ปลัดอำเภอเขมราฐ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวอนุสรา ศิริมา ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดศรีสะเกษ
 • นายวิษณุ สนมศรี ปลัดอำเภอนาทม (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จังหวัดนครพนม
 • นายธนวัฒน์ สุดงาม พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวกิตติยาพร ไชยสำแดง พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายกิตตินันท์ ชัยภูมิ นักวิชาการที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • ร้อยตำรวจเอกเขตคงรัฐ ธรรมสัตย์ รอง สว.ปป.ผอ. กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายธงชัย ศิริโสภาพงษ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • นายปรารถนา เสวยสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นางมยุรี สงวนนาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายอภินันทน์ กสิโสภา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • นายประจักษ์ ผิวงาม กำนันตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • นายพีระพัฒน์ วงศ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายกิติศักดิ์ พ้นภัย (อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๕๒, ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางทหารกิตติมศักดิ์, หัวหน้ากลุ่มกำลังแผ่นดิน)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

 • ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาปี พ.ศ. 2551
 • ดร.ประชา ประสพดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ารับการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาปี พ.ศ. 2555
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อดีตข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ปัจจุบันอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พันเอก ดร.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา (ประเวศสุทธิ สุทธิประภา) รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ดร.ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพล (Deputy Chief Judge)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สโมสรและสมาคม[แก้]

 • สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อยู่ในขั้นตอนการจัดตั้ง คณะกรรมการ)

กิจกรรม งานประเพณีสิงห์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ปี 2559 เจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิง[แก้]