คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุกหลักสูตรในคณะฯ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสภาวิศวกร (ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ใบ กว.)จากสภาวิศวกรได้) โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกิดขึ้นจาการยุบรวมเข้าด้วยกันของสามวิทยาเขต ดังนี้

ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยยึดมั่นในอุดมการณ์จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตอบสนองความต้องการของสังคมที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่จำเป็นในการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย[แก้]

 • จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบผลความสำเร็จทางด้านวิศวกรรม 1 กิจกรรม
 • จัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มสัดส่วนจำนวนชั่วโมงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
 • จัดกิจกรรมเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3 กิจกรรมต่อปี
 • ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อเทคโนโลยี 5 กิจกรรมต่อปี
 • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 25 เรื่องต่อปี
 • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 กิจกรรมต่อปี
 • พัฒนาบุคลากรในคณะไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อคนต่อปี
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตัดสินใจในงานบริหารด้านบุคลากร งบประมาณ กิจกรรมนักศึกษาและวิชาการ

หน่วยงานต่างๆ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานย่อย ดังนี้

 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]