คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Fine and Applied Arts KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Arts,
Khon Kaen University
อักษรย่อศป. / FA
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง13 กันยายน พ.ศ. 2537 (28 ปี)
คณบดีผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
วารสารวารสารศิลปกรรมศาสตร์
สีประจําคณะ███ สีดำ
สัญลักษณ์ดอกศิลป์
เว็บไซต์fa.kku.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 แยกออกมาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาทัศนศิลป์
 • ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ภาควิชาดุริยางคศิลป์
 • ภาควิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
 • สาขาวิชาสื่อผสม
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  • แขนงวิชาออกแบบกราฟิก
  • แขนงวิชาภาพยนตร์
  • แขนงวิชาภาพถ่าย
  • แขนงวิชาออกแบบนิทรรศการและบรรจุภัณฑ์
  • แขนงวิชาแอนิเมชัน
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
 • สาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง
 • สาขาวิชานาฏยศิลป์อีสาน
 • สาขาวิชาการละคร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ (โครงการพิเศษ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุวิช สถิตวิทยานนท์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ธีรพิจิตร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551
4. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
5. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ พ.ศ. 2559 - 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะศิลปกรรมศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 103 - 105

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]