คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Fine and Applied Arts KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Arts,
Khon Kaen University
ที่อยู่123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง13 กันยายน พ.ศ. 2537
คณบดีรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
วารสารวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีประจำคณะ     สีดำ
สัญลักษณ์ดอกศิลป์
เว็บไซต์fa.kku.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในคณะที่แยกออกมาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 22

ประวัติ[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ดอกศิลป์

 • สีประจำคณะ

     สีดำ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
 • สาขาวิชาสื่อผสม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบกราฟิก
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบนิทรรศการและบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาแอนิเมชัน

ภาควิชาดุริยางคศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
 • สาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ภาควิชาศิลปการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชานาฏยศิลป์อีสาน
 • สาขาวิชาการละคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการพิเศษ)

คณบดี[แก้]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะศิลปกรรมศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 103 - 105

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ทำเนียบคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุวิช สถิตวิทยานนท์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ธีรพิจิตร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม

ศักดิ์ พิกุลศรี

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ พ.ศ. 2559 - 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน