คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Fine and Applied Arts KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Arts,
Khon Kaen University
อักษรย่อศป. / FA
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง13 กันยายน พ.ศ. 2537 (27 ปี)
คณบดีผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
วารสารวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีประจําคณะ     สีดำ
สัญลักษณ์ดอกศิลป์
เว็บไซต์fa.kku.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 แยกออกมาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
 • สาขาวิชาสื่อผสม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบกราฟิก
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบนิทรรศการและบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาแอนิเมชัน

ภาควิชาดุริยางคศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
 • สาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ภาควิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชานาฏยศิลป์อีสาน
 • สาขาวิชาการละคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
 • สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ (โครงการพิเศษ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุวิช สถิตวิทยานนท์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ธีรพิจิตร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ พ.ศ. 2559 - 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะศิลปกรรมศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 103 - 105

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]