สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาปนาพ.ศ. 2535
ประเภทรัฐบาล
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณบดีรศ.ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
ที่ตั้งสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตําบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์management.wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: School of Management, Walailak University) เป็นหนึ่งในสำนักวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีคณบดีคนปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาการจัดการ เดิมคือ “สำนักวิชาวิทยาการจัดการ” โดยได้รับการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารการจัดการในเขตภาคใต้ตอนบน[1]

สำนักวิชาการจัดการเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 จำนวน 120 คน ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต[1]

ปัจจุบัน สำนักวิชาการจัดการได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีมี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)[1]

ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทมี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ[1]

ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนทั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี[1]

สิ่งสืบทอด[แก้]

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวารสารวิชาการ ซึ่งจัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ[2] นอกจากนี้ สำนักวิชาการจัดการ ยังได้จัดการประชุม "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ"[3][4][5] ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการจัดการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง[6]

นอกจากนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เผยแพร่งานวิจัยบางส่วนจากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[7]

บุคคลสำคัญ[แก้]

  • รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ – อดีตคณบดี[8]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]