ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
School of Social Technology
Suranaree University of Technology
สถาปนา15 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (31 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
ที่อยู่
สี  สีฟ้า
เว็บไซต์http://soctech.sut.ac.th/

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” ทุกรายวิชาจะกำหนด “คุณธรรมประจำรายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนำคุณธรรมมาปฏิบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร

ประวัติ[แก้]

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ได้กำหนดให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้ครบทั้ง 5 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ปฏิบัติครบทั้ง 5 ภารกิจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเริ่มเปิดดำเนินการ

คำว่า “เทคโนโลยีสังคมหรือวิทยาศาสตร์สังคม” หมายถึง วิทยาการสมัยใหม่ที่ประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประสมประสานใช้ประโยชน์ ดังนั้น วิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ น่าจะเรียกว่าได้ เทคโนโลยีสังคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาพื้นฐานทางสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดในการตั้งสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นชื่อที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ หรือ คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น ตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คำว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง “วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ ประยุกต์ได้” ดังนั้น “เทคโนโลยีสังคม” จึงเป็นศาสตร์ทางสังคมยุคใหม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านสังคม ซึ่งหมายความว่า “วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ” หรือเรียกว่า “สังคมศาสตร์ประยุกต์”

ปัจจุบันสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

หลักสูตร[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาอังกฤษ -

M.A. (English Lauguage Studies)

Ph.D. (English Lauguage Studies)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

B.MGT (Logistics Management)
B.MGT(Marketing Management)
B.MGT (Entrepreneurial Management )

M.MGT (Logistics and Supply Chain Management)
M.MGT (Marketing Management)
M.MGT (Human Resources Management)

-
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

B.IS. (Information Communication)
B.IS. (Management Information Systems)
B.IS. (Information Science)
B.IS. (Enterprise Software)

M.IS. (Digital Media)
M.IS. (Enterprise System)
M.IS. (Knowledge Management)

Doctor of Information Science

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]