ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาบริหารธุรกิจ

รายชื่อคณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม[แก้]