วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen
วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น.jpg
ชื่อย่อ BCNKK
คติพจน์ คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาพัฒนาสังคม
สถาปนา 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ตั้ง 354 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ http://www.bcnkk.ac.th/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อังกฤษ: Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen) เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นำมาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร[แก้]

ปัจุบันเปิดสอน 1 หลักสูตรคือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]