คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
คำขวัญ นายช่างของแผ่นดิน
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering Mahidol University
ที่อยู่ 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้ง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533
คณบดี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
สีประจำคณะ      สีเลือดหมู
สัญลักษณ์ น็อตตัวเมีย
เว็บไซต์ eg.mahidol.ac.th
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมและส่งเสริมงานวิจัยค้นคว้าทางวิศวกรรม ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการขยายการศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีผลงานเด่น คือ หุ่นยนต์สำรวจขั้วโลกใต้

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งสืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลจึงมีนโยบาย ที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่มีโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพขีดความสามารถ และความพร้อม เปิดสอนในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความพร้อม ที่จะเปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี จึงได้เริ่มดำเนินการเป็นลำดับดังนี้ พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิการบดี จัดทำโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

18 มกราคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียด "โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์" และร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 สาขา คือ วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2532 โดยมี ดร.ธนากร อ้วนอ่อน เป็นประธาน

18 ธันวาคม พ.ศ. 2532 สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเห็นชอบ การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการแบ่งส่วนราชการ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และการแบ่งส่วนราชการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 [1]

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีท่านแรก คือ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีและโททางวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอกทางวิศวกรรมโยธา (แหล่งน้ำ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2533 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในช่วงแรกได้อาศัยอาคารโรงประลองของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว จนกระทั่งในปี 2536 กลุ่มอาคารอำนวยการ (อาคาร 1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 2) ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้ดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ

ต่อมายังได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาโดยมีอาคารเรียนและปฏิบัติการหลังใหม่ (อาคาร 3) ในปี2542 นอกเหนือจากความพร้อมด้านอาคารสถานที่แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมอีกนับเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท นับจากปี 2536 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพียง 4 หลักสูตร และมีนักศึกษารุ่นแรกเพียง 40 คน [2]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ตั้งแต่เปิดทำการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดีดำรงตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (รักษาการ) 6 กันยายนพ.ศ. 2533 - 27 มีนาคมพ.ศ. 2534
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 28 มีนาคมพ.ศ. 2534 - 27 มีนาคมพ.ศ. 2538
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรไชย จิตต์แจ้ง ,

รองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (รักษาการ)

28 มีนาคมพ.ศ. 2538 - 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2538
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2538 - 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2542
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2542 - 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2546
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ รัตนสุวรรณ 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2546 - 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2550
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิน ระวิวงศ์ 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2550 - 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2554
8. อาจารย์ วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2554 - 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2558[3]
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน [4]

ภาควิชาและหน่วยงาน[แก้]


การเรียนการสอน [แก้]

ปริญญาตรี [แก้]

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (*เปิดรับนศ.ปี ๒๕๖๐)
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปริญญาโท [แก้]

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 6. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (หลักสูตรภาคพิเศษ)
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 10. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)


 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)


ปริญญาเอก [แก้]

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)


 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศถึงปีละประมาณมากกว่า ๓๐๐ คน

หลักสูตร[แก้]

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรอื่นๆ

-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา , พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 2. ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 18/2554,แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 27/2558,แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]