ข้ามไปเนื้อหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Faculty of Humanities and Social Sciences, Loei Rajabhat University
สถาปนาพ.ศ. 2542
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สี████ สีน้ำเงิน สีขาว
เว็บไซต์www.human-lru.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อังกฤษ: Faculty of Humanities and Social Sciences, Loei Rajabhat University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยครูเลย และสถาปนาเป็นคณะวิชาเมื่อปีการศึกษา 2520 มี นายสถิตย์ กองคำ เป็นหัวหน้าคณะวิชา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ในสายการศึกษาและสายศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นตามแผนงาน

ประวัติคณะ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบันมี พ.ร.บ.ประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินประเมินจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ทำให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการจัดการและคุณภาพของบัณฑิตที่คณะรับผิดชอบในการผลิตออกไปสู่สังคมภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ คณะฯ ได้แบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ ตามความในมาตรา 10,11 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549) ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ ระดับ “กอง” หรือเทียบเท่ากอง ตามมาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสอง คณะฯได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์ และให้เปลี่ยนการบริหารแบบโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชามีประธานสาขาและคณะกรรมการสาขาวิชาเป็นผู้บริหารสาขาวิชา ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป [1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย[2]
ภาควิชา หลักสูตรระยะสั้น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชามนุษย์ศาสตร์

หลักสูตรระยะสั้น

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาดนตรี
 • สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


ภาควิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-09. สืบค้นเมื่อ 2017-12-11.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-08. สืบค้นเมื่อ 2017-12-11.