สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sing stou.jpg
ที่อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันก่อตั้งพ.ศ. 2523
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย
สัญลักษณ์สิงห์เขียว-ทอง
เว็บไซต์http://www.polscistou.com/about.php

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เป็นสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีเหตุสืบเนื่องมาจากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นการศึกษาในห้องเรียน สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะที่จำเป็นในชีวิต ตลอดจนทักษะในการทำงาน ยังไม่มีสถาบันที่ให้ความสำคัญกลุ่มคนเหล่านี้

ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอนทางไกลเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รวมทั้งผู้ที่มุ่งหวังพัฒนาอาชีพทางการเมืองการปกครองของตน โดยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะบางอย่างในทางการเมือง การบริหารงานนั้น นับว่ามีความสำคัญทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพบุคคลและการพัฒนาพลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยโดยส่วนรว[1]

นอกจากหลักสูตรปริญญาแล้ว ยังมีหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และเพื่อเพิ่มพูนทักษะในทางการเมือง และการปกครอง คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้วย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ปิดกั้นที่นักศึกษาจะเข้ารับการศึกษาควบคู่หลายมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน

การเปิดสอน[แก้]

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เริ่มทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เพื่อทำการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์โดยระบบการศึกษาทางไกล ตลอดจนภารกิจในด้านการวิจัย และในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เปิดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการปกครองท้องที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน[2] (ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด เอามาลงได้อย่างไร หลักสูตรตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. มิได้สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ ข้อมูลนี้จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อาจสร้างความสับสนให้กับผู้เข้าชม หรือผู้สนใจเข้าศึกษาได้)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)[3]
  • แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
  • แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต​ (ร.ม.)[4]
  • วิชาเอกการเมืองและการปกครอง
  • วิชาเอกการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด)[5]
  • วิชารัฐศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]