กีฬาเกียร์สัมพันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬาเกียร์สัมพันธ์ หรือ เกียร์เกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากทุกสถาบันทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) และมีสถาบันต่างๆหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

การแข่งขันกีฬาในหมู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นแต่เดิมเรียกว่า "กีฬา 8 เกียร์" (8 Gear) หมายถึงการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีอยู่ด้วยกัน 8 สถาบันโดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากทุกสถาบัน ซึ่งก่อให้เกิดผลคือ

  1. มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการมากขึ้น นำมาซึ่งระดับมาตรฐานทางการศึกษา
  2. เสริมสร้างจรรยาบรรณของการเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต

ดังนั้นพอจะกล่าวได้ว่า กีฬา 8 เกียร์ กำเนิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่วิชาการของชาติตั้งแต่ยังศึกษาอยู่นั้นเอง และก่อให้เกิดการรู้จัก เข้าใจกันของวิศวกรต่างสถาบัน ซึ่งเป็นผลดีในอนาคตในการร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มแรกของการแข่งขันกีฬานี้ สมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันมีไม่ครบ 8 สถาบันจึงยังไม่เรียกว่าเกียร์ 8 สถาบัน ซึ่งในระยะบุกเบิกนั้นมีเพียง 4 สถาบันเท่านั้น อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และในระยะต่อมาก็มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มอีก 4 แห่งและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันด้วย ทำให้การแข่งขันกีฬา8เกียร์สมบูรณ์ขึ้นและเรียกว่า กีฬา 8 เกียร์ มาโดยตลอด ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มอีก 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต คือวิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขตลาดกระบัง และวิทยาเขตพระนครเหนือ(ในสมัยนั้นยังคงเป็นสถาบันเดียวกันอยู่) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬา 8 เกียร์อย่างสมบูรณ์

โดยสรุปแล้วสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 8 เกียร์ ทั้ง 8 สถาบันมีดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในระยะต่อมาเมื่อมีความต้องการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สถาบันอื่นๆ ได้เริ่มเปิดทำการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้ในระยะเวลาต่อมาก็มีสถาบันเพิ่มมากขึ้น ยังผลให้มีเกียร์เพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการจะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ทำให้รูปแบบของกีฬา 8 เกียร์ เปลี่ยนไปกลายเป็น”กีฬาเกียร์สัมพันธ์” โดยมีสถาบันทีมีอยู่เดิมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงชื่อไปบ้างและสถาบันใหม่ที่เข้ามาใหม่ ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 31 มหาวิทยาลัย

สถาบันที่เข้าร่วม[แก้]

การจัดการแข่งขัน[แก้]

สำหรับการแข่งขันกีฬา 8 เกียร์ (8 Gear) นั้น จัดมาทั้งหมด 14 ครั้ง ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อกีฬาเกียร์สัมพันธ์ เนื่องจากมีสถาบันเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีสถาบันต่างๆเป็นเจ้าภาพจัดงาน ดังนี้

ครั้งที่ ปีที่จัด (พ.ศ.) วันที่จัด ชื่อการแข่งขัน เจ้าภาพ หมายเหตุ
1 2517 เกียร์ดงตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 2518 เกียร์สงขลาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 2523 เกียร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2524 เกียร์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 2525 เกียร์ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 2526 เกียร์สงขลาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 2527 เกียร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 2528 เกียร์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 2529 เกียร์ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10 2530 เกียร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 2531 เกียร์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 2532 เกียร์สงขลาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 2533 เกียร์ดงตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 2534 เกียร์บางมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15 2535 7-14 พฤศจิกายน 2535 เกียร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพิ่มมากขึ้น จึงเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “กีฬาเกียร์สัมพันธ์” (Gear Game)" โดยเริ่มใช้ชื่อว่า "กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครังที่ 1 (Gear Game 1)"
16 2536 6-13 พฤศจิกายน 2536 เกียร์ดงยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนเป็นใช้ "กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (Gear Game 16)" โดยจำนวนครั้งต่อเนื่องจาก กีฬา 8 เกียร์เดิม
16 2537 เกียร์ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 2538 เกียร์บางมดและเกียร์สยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสยาม
19 2539 เกียร์ขอนแก่นและเกียร์มหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
17* 2540 เกียร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนวท. ให้ถือว่านับเป็น "กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (Gear Game 17)" เนื่องจากมีการนับจำนวนครั้งที่จัดกีฬาเกียร์ผิดพลาดหลังจากการแข่งขันครั้งที่ 16
20 2541 เกียร์บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
21 2542 เกียร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 2544 เกียร์ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 2546 เกียร์เกษตรและเกียร์ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 2548 20 - 22 ตุลาคม 2548 เกียร์เชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 2550 24-27 ตุลาคม 2550 เกียร์พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 2552 22 - 25 ตุลาคม 2552 วิศวะยูงทองเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
27 2555 22 - 26 ตุลาคม 2555 กราฟเกมส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต์หลัก :geargame2011.swu.ac.th เก็บถาวร 2012-01-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
Facebook :geargame2011
28 2558 5 - 9 มกราคม 2558 ดงยางเกมส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวความคิด “คล้องเกียร์ รวมใจ หาดใหญ่ สองเล”
เว็บไซต์หลัก : geargame28.eng.psu.ac.th เก็บถาวร 2015-01-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
Facebook :geargame28
29 2560 25 - 28 ธันวาคม 2560 โฮมเกียร์เกมส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทำให้ที่ประชุมสหพันธ์นิสิต-นักศึกษาฯ มีมติเปลี่ยนแปลงการจัดแข่งขันกีฬาจากเดิม 3 - 7 มกราคม 2560 เป็น 25 - 28 ธันวาคม 2560
30 2562 23-27 ธันวาคม 2562 จ๊างเหล็กเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ geargames30.eng.cmu.ac.th


อ้างอิง[แก้]