คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Political Science and Public Administration CMU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Political Science and Public Administration,
Chiang Mai University
ที่อยู่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (58 ปี)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
• 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (16 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
วารสารวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สีประจําคณะ███ สีกรมท่า
สัญลักษณ์สิงห์ขาว
เว็บไซต์www.pol.cmu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University) เป็นคณะด้านรัฐศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 ซึ่งในระยะแรกนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เพื่อการพัฒนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปกครอง วิชาการ และการบริหารองค์กรในส่วนราชการ ภาควิชารัฐศาสตร์จึงได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทขึ้น โดยเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเมื่อปีการศึกษา 2531 เป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2537 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความคิดที่จะจัดตั้ง "คณะรัฐศาสตร์" แต่เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ดังนั้น การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์จึงต้องถูกชะลอเอาไว้ก่อน ถัดมาในปี พ.ศ. 2545 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเสนอ "โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะใหม่นี้จะประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสาขารัฐศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถ้าหากใช้ชื่อว่า "คณะรัฐศาสตร์" ดังเช่นคณะที่มีการเรียนสอนทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวที่ก่อตั้งระยะแรกๆ ของประเทศ ก็จะไม่ครอบคลุม และคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพียงสาขาเดียว ก็กำหนดชื่อคณะว่า "คณะรัฐประศาสนศาสตร์" ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดชื่อคณะใหม่ว่า "คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" เพื่อแสดงถึงภารกิจด้านการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศขึ้น จึงทำให้ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มี 3 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

สิงห์ขาว[แก้]

“สิงห์” เป็นตราประจำกระทรวงมหาดไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดให้ชำระสะสางระเบียบราชการซึ่งเคยมีอยู่มากมาย แต่กระจัดกระจายหายไปบางส่วนครั้งเสียกรุงแก่พม่า ครั้นชำระแล้วให้ประทับตราพระราชสีห์ (สิงห์) พระคชสีห์ บัวแก้ว ไว้ทุกเล่มเป็นสำคัญเรียกกฎหมายนี้ว่า “กฎหมายตรา 3 ดวง” และ“สิงห์” ได้กลายมาเป็นตราสัญลักษณ์ของบุคลากรสายงานด้านปกครองที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของประเทศ ทำให้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับสายงานด้านการปกครองป้องกันของประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับสายงานด้านการปกครองไม่ว่าจะอยู่ในระดับคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ในปี พ.ศ. 2491 (สิงห์ดำ) ติดตามด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง) ในปีถัดมา จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2508 ก็ได้มีการจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะรัฐศาสตร์ฯ ในปัจจุบัน) (สิงห์ขาว)

ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีการให้ความสำคัญในวิชาทางด้านรัฐศาสตร์มากขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้เริ่มพัฒนาการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ โดยจัดตั้งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (สิงห์น้ำตาล) และภายในปี พ.ศ. 2548 จึงเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สิงห์มอดินแดง) และมีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สิงห์แสด) ขึ้น[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ไม่มีการเรียนการสอน

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี อนุมานราชธน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทำไมต้องสิงห์. 25 กรกฎาคม 2565"