คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Political Science and Public Administration,
Chiang Mai University
สถาปนาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
• 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (18 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ที่อยู่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วารสารวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สี███ สีกรมท่า
มาสคอต
สิงห์ขาว
เว็บไซต์www.pol.cmu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University) เป็นคณะด้านรัฐศาสตร์แห่งแรก ของภาคเหนือ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 ซึ่งในระยะแรกนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 ซึ่งในระยะแรกนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เพื่อการพัฒนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปกครอง วิชาการ และการบริหารองค์กรในส่วนราชการ ภาควิชารัฐศาสตร์จึงได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทขึ้น โดยเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเมื่อปีการศึกษา 2531 เป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2537 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความคิดที่จะจัดตั้ง "คณะรัฐศาสตร์" แต่เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ดังนั้น การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์จึงต้องถูกชะลอเอาไว้ก่อน ถัดมาในปี พ.ศ. 2545 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเสนอ "โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะใหม่นี้จะประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสาขารัฐศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถ้าหากใช้ชื่อว่า "คณะรัฐศาสตร์" ดังเช่นคณะที่มีการเรียนสอนทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวที่ก่อตั้งระยะแรกๆ ของประเทศ ก็จะไม่ครอบคลุม และคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพียงสาขาเดียว ก็กำหนดชื่อคณะว่า "คณะรัฐประศาสนศาสตร์" ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดชื่อคณะใหม่ว่า "คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" เพื่อแสดงถึงภารกิจด้านการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศขึ้น จึงทำให้ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มี 3 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ไม่มีการเรียนการสอน

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี อนุมานราชธน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]