คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Information Technology, Sripatum University
Logo-IT SPU.png
สถาปนาพ.ศ. 2536
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี                       
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร5 (อาคารสยามบรมราชกุมารี) ชั้น8

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น4

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร1 ชั้น2
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สี     สีม่วง
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/informatics/th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Information Technology, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติคณะ[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมชื่อ คณะสารสนเทศศาสตร์
 • โดยภายหลังในปีพ.ศ. 2536 ได้รวมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดตั้งขึ้นเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]