ข้ามไปเนื้อหา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Information Technology, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2536
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี                       
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร5 (อาคารสยามบรมราชกุมารี) ชั้น8

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น4

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร1 ชั้น2
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สี  สีม่วง
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/informatics/th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Information Technology, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติคณะ[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมชื่อ คณะสารสนเทศศาสตร์
 • โดยภายหลังในปีพ.ศ. 2536 ได้รวมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดตั้งขึ้นเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]