คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-IT SPU.png
ชื่ออังกฤษ School of Information Technology, Sripatum University
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร5 (อาคารสยามบรมราชกุมารี) ชั้น8
ขอนแก่น
อาคาร1 ชั้น2

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น4
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2536
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี                       
วารสาร วารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สีประจำคณะ      สีม่วง
เว็บไซต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บางเขน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Information Technology, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ 1.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และ3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติคณะ[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมชื่อ คณะสารสนเทศศาสตร์
 • โดยภายหลังในปีพ.ศ. 2536 ได้รวมสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดตั้งขึ้นเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • กลุ่มวิชาระบบเครือข่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]